Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 196

protokols Nr. 4, 53. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.29 Skolas ielā 69, Jūrmalā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2019.gada 24.janvārī pieņēma lēmumu Nr.34 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.29 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.29 Skolas ielā 69, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 3434, kas sastāv no dzīvokļa Nr.29 ar kopējo platību 26,06 m2, kopīpašuma 2606/259218 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1212 001 un kopīpašuma 2606/259218 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1212 , kura kopējā platība ir 1530 m2 ( turpmāk – dzīvokļa īpašums) , pārdošanu pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 13 000 EUR (trīspadssmit tūkstoši euro), izsoles soli 910 EUR (deviņi simti desmit euro) un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro), kā arī dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2019.gada 13.martā notika dzīvokļa īpašuma pirmā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās viens izsoles dalībnieks - Vārds Uzvārds (turpmāk – Izsoles dalībnieks). Izsoles dalībnieka piedāvātā cena ir 16 640 EUR (sešpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit euro), kas ir paaugstināta par četriem izsoles soļiem. Izsoles noteikumu 2.4.apkšpunkts nosaka, ja uz izsoli reģistrējas tikai viens izsoles dalībnieks, dzīvokļa īpašums tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par viņa piedāvāto cenu, ja piedāvātā cena ir paaugstināta vismaz par vienu soli.

Ievērojot to, ka vienīgā izsoles dalībnieka piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir palielināta par četriem izsoles soļiem un noteikta 16 640 EUR (sešpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit euro), Izsoles dalībnieks kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk – izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2019.gada 6.martā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 1300 EUR apmērā un 2019.gada 8.aprīlī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 15 340 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvārī pieņemto lēmumu Nr.34 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.29 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 13.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/4 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2019.gada 13.martā notikušā dzīvokļa īpašuma Nr.29 Skolas ielā 69, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 3434, kas sastāv no dzīvokļa Nr.29 ar kopējo platību 26,06 m2, kopīpašuma 2606/259218 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1212 001 un kopīpašuma 2606/259218 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1212 , kura kopējā platība ir 1530 m2, izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājam - Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 16 640 EUR (sešpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr.29 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.29 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF