Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 197

protokols Nr. 4, 54. punkts

Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2018.gada 18.decembrī pieņēma lēmumu Nr.631 “Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli” atsavināt pārdodot trešā rakstiskā izsolē ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 2704, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 3283 m2, administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 1300 021 2704 001, ar kopējo platību 96,1 m2, un zemesgrāmatā nereģistrētiem sporta paviljona pamatiem ar apbūves platību 114,7 m2 (turpmāk – nekustamais īpašums). Nekustamā īpašuma izsoles noteikumi apstiprināti ar Domes 2018.gada 14.jūnija lēmumu Nr.321 “Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmo izsoli” (turpmāk – Izsoles noteikumi).

Nekustamā īpašuma trešās izsoles sākumcena noteikta 26 369 EUR (divdesmit seši tūkstoši trīs simti sešdesmit deviņi euro) un trešās izsoles solis – 1846 EUR (viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit seši euro).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2019.gada 26.februārī notika nekustamā īpašuma trešā rakstiskā izsole, uz kuru ieradās divi izsolei reģistrēti dalībnieki. Par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.2 - Vārds Uzvārds, kuras piedāvātā nekustamā īpašuma cena ir 30 061 EUR (trīsdesmit tūkstoši sešdesmit viens euro), kas paaugstināta par diviem izsoles soļiem (turpmāk – izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2019.gada 20.februārī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 2 636,90 EUR un 2019.gada 19.martā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 27 424,10 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembrī pieņemto lēmumu Nr.631 “Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli”, Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 26.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/1 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2019.gada 26.februārī notikušā nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 021 2704, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 3283 m2, administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 1300 021 2704 001, ar kopējo platību 96,1 m2, un zemesgrāmatā nereģistrētiem sporta paviljona pamatiem ar apbūves platību 114,7 m2, izsoles rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu izsoles uzvarētājam – Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 30 061 EUR (trīsdesmit tūkstoši sešdesmit viens euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF