Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 198

protokols Nr. 4, 55. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.71 Engures ielā 5A, Jūrmalā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2019.gada 24.janvārī pieņēma lēmumu Nr.29 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.71 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.71 Engures ielā 5A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 0572, kas sastāv no dzīvokļa Nr.71 ar kopējo platību 36,7 m2, kopīpašuma 3670/322060 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1109 001 un kopīpašuma 3670/322060 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1109 , kura kopējā platība ir 4996 m2 ( turpmāk – dzīvokļa īpašums) , pārdošanu pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 15 600 EUR (piecpadsmit tūkstoši seši simti euro), izsoles soli 1092 EUR (viens tūkstotis deviņdesmit divi euro) un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro), kā arī dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2019.gada 20.martā notika dzīvokļa īpašuma pirmā rakstiskā izsole, uz kuru ieradās četri izsolei reģistrēti dalībnieki. Par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.4 – Vārds Uzvārds, kura piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir 18 876 EUR (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit seši euro), kas paaugstināta par trīs izsoles soļiem (turpmāk – izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2019.gada 15.martā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 1560 EUR un 2019.gada 21.martā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 17 316 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvārī pieņemto lēmumu Nr.29 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.71 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 20.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/6 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2019.gada 20.martā notikušā dzīvokļa īpašuma Nr.71 Engures ielā 5A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 0572, kas sastāv no dzīvokļa Nr.71 ar kopējo platību 36,7 m2, kopīpašuma 3670/322060 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1109 001 un kopīpašuma 3670/322060 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1109 , kura kopējā platība ir 4996 m2, izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājam Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 18 876 EUR (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit seši euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr.71 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.71 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF