Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 199

protokols Nr. 4, 56. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Skolas ielā 65A, Jūrmalā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2019.gada 24.janvārī pieņēma lēmumu Nr.35 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Skolas ielā 65A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.69 Skolas ielā 65A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7785, kas sastāv no dzīvokļa Nr.69 ar kopējo platību 25,83 m2, kopīpašuma 2583/390846 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1207 001 un kopīpašuma 2583/390846 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1207 , kura kopējā platība ir 2934 m2 ( turpmāk – dzīvokļa īpašums) , pārdošanu pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 11 400 EUR (vienpadsmit tūkstoši četri simti euro), izsoles soli 798 EUR (septiņi simti deviņdesmit astoņi euro) un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro), kā arī dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2019.gada 20.martā notika dzīvokļa īpašuma pirmā rakstiskā izsole, uz kuru ieradās divi izsolei reģistrēti dalībnieki. Par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.2 – Vārds Uzvārds, kuras piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir 12 996 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit seši euro), kas paaugstināta par diviem izsoles soļiem (turpmāk – izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2019.gada 12.martā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 1140 EUR un 2019.gada 25.martā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 11 856 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvārī pieņemto lēmumu Nr.35 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Skolas ielā 65A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 20.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/5 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2019.gada 20.martā notikušā dzīvokļa īpašuma Nr.69 Skolas ielā 65A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 7785, kas sastāv no dzīvokļa Nr.69 ar kopējo platību 25,83 m2, kopīpašuma 2583/390846 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1207 001, kopīpašuma 2583/390846 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1207 , kura kopējā platība ir 2934 m2, izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājai Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 12 996 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit seši euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr.69 Skolas ielā 65A, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.69 Skolas ielā 65A, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF