Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 202

protokols Nr. 4, 59. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A,
Jūrmalā, daļas atsavināšanu

Dzīvokļa īpašums Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 4652, sastāv no dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 58,4 m2, kopīpašuma 584/4010 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1802 001 un ar to funkcionāli saistītajām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 012 1802 002, 1300 012 1802 003, 1300 012 1802 004, kā arī kopīpašuma 584/4010 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1802, kura kopējā platība ir 2106 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums).

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašuma 980/4100 domājamo daļu nostiprinātas 2012.gada 5.novembrī Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000069845 1.

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašuma 3120/4100 domājamo daļu nostiprinātas 2009.gada 2.martā Vārds Uzvārds Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000069845 1.

Dzīvokļa īpašums ir trīs istabu dzīvoklis, kas atrodas 2-stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 1.stāvā. Ievērojot likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 20.panta 3.1 daļas 3.punktā noteikto, 2006.gada 28.decembrī noslēgta vienošanās par kopējā dzīvokļa turpmākās lietošanas kārtību. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai atsevišķā lietošanā nodota istaba 9,8 m2 platībā un koplietošanā nodots gaitenis, virtuve, vannas istaba un tualete.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2018.gada 6.novembra rīkojumu Nr.1.1-14./355 “Par pašvaldības dzīvokļu apsekošanu un remontdarbiem” izveidotā darba grupa, piedaloties SIA “Jūrmalas namsaimnieks” pārstāvjiem, apsekojot dzīvokļa īpašumu, konstatēja, ka kopējā dzīvoklī esošā 2018.gada 3.decembrī atbrīvotā pašvaldībai piederošā dzīvojamā telpa atrodas sliktā vizuālā stāvoklī, tajā nepieciešams veikt remontu, logu un elektroinstalācijas nomaiņu. Šobrīd dzīvojamā telpa nav dzīvošanai derīga (2019.gada 16.janvārī Apsekošanas akts Nr.8.1-27/2). Dome nav tiesīga dzīvojamo telpu piedāvāt personām, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai, jo likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta pirmā un trešā daļa noteic, ka dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta, jābūt dzīvošanai derīgai un jāatbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām.

Dzīvokļa īpašumā nav deklarētu personu.

Domē 2018.gada 19.decembrī saņemts dzīvokļa īpašuma kopīpašnieces Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-39/6910-E) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašuma 980/4100 domājamo daļu. Kopīpašniece atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta ceturtās daļas 7.punktā noteiktajam personu lokam, kas var ierosināt dzīvokļa īpašuma daļas atsavināšanu, ja viņa vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu.

Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Savukārt Atsavināšanas likuma 37. panta piektā daļa noteic, ja nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētajām personām, institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosūta tām atsavināšanas paziņojumu.

Domei nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā 980/4100 domājamo daļu no dzīvokļa īpašuma, kas atrodas sešu dzīvokļu dzīvojamā mājā, kurā visi pārējie dzīvokļa īpašumi ir privatizēti.

Ņemot vērā minēto, dzīvokļa īpašuma domājamo daļu var atsavināt dzīvokļa īpašuma kopīpašniecei, pārdodot par brīvu cenu, tas ir nosacīto cenu.

Dzīvokļa īpašuma 980/4100 domājamai daļai ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Vindeks”

noteiktā tirgus vērtība

2019.gada 15.martā

VZD

kadastrālā vērtība

2019.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2019.gada 1.aprīlī

13 400 EUR

6 184,28

7 289,44

SIA “Vindeks” dzīvokļa īpašuma 980/4100 domājamās daļas novērtēšanas izdevumi ir 107,69 EUR , ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2019.gada 2.aprīļa sēdē (protokola Nr.8.2-7/6) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma 980/4100 domājamās daļas atsavināšanu un nolēma to atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu ar tūlītēju samaksu, un nosacīto cenu noteikt 13 508 EUR saskaņā ar sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” noteikto tirgus vērtību, kas palielināta par novērtēšanas izdevumiem un noapaļota līdz veselam EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu , ceturtās daļas 7.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 37.panta piekto daļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 2.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-7/6), kā arī Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 10.aprīļa atzinumu (protokols Nr.1.2-21/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo kopīpašuma 980/4100 domājamo daļu no dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 901 4652, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 58,4 m2, kopīpašuma 584/4010 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītajām palīgceltnēm, kā arī kopīpašuma 584/4010 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1802 (turpmāk – dzīvokļa īpašuma daļa).

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma daļas nosacīto cenu 13 508 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti astoņi euro).

3. Atzīt dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 901 4652, 3120/4100 domājamās daļas īpašnieci – Vārds Uzvārds par dzīvokļa īpašuma daļas pirmpirkuma tiesīgo personu.

4. Noteikt, ka dzīvokļa īpašuma daļa tiek atsavināta ar tūlītēju samaksu.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūtīt šā lēmuma 3.punktā minētajai personai dzīvokļa īpašuma daļas atsavināšanas paziņojumu (1.pielikums).

6. Ja šā lēmuma 3.punktā minētā dzīvokļa īpašuma daļas īpašniece Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā termiņā sniedz atbildi un lūdz noslēgt pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu un Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā samaksā visu pirkuma maksu, Atsavināšanas paziņojumā noteiktajā apmērā, Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt dzīvokļa īpašuma daļas pirkuma līguma (2.pielikums) noslēgšanu.

7. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt 6.punktā minēto pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 18.aprīļa lēmumam Nr.202

(protokols Nr.4, 59.punkts)

Dzīvokļa īp ašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā,

980/4100 daļas,

kadastra Nr.1300 901 4652

(turpmāk – Objekts)

ATSAVINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

1. Informācija par Objektu

1.1.

Adrese

Dubultu prospekts 96A-1, Jūrmala

1.2.

Kadastra numurs

1300 901 4652

1.3.

Objekta sastāvs

980/4100 daļa no

- dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 58,4 m2;

- kopīpašuma 584/4010 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas 1300 012 1802 001;

- kopīpašuma 584/4010 domājamās daļas no palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 012 1802 002, 1300 012 1802 003, 1300 012 1802 004;

- kopīpašuma 584/4010 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1802, kura kopējā platība 2106 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašuma daļa).

1.4.

Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

2012.gada 5.novembrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000069845 1.

1.5.

Objekta apgrūtinājumi

Nav

1.6.

Atļauts pārdot

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada __.aprīļa lēmums Nr._____ “Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas atsavināšanu”

2. Informācija par pirmpirkuma tiesīgo personu

2.1.

Dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, 3120/4100 daļas īpašniece

Vārds Uzvārds

2.2.

Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

2009.gada 2.martā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000069845 1.

3. Atsavināšanas pamatnosacījumi

3.1.

Atsavināšanas veids

Pārdošana par brīvu cenu

3.2.

Objekta cena

13 508 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti astoņi euro)

3.3.

Maksāšanas līdzekļi

EUR

Objekta pārdošana ar tūlītēju samaksu

3.4

Pirkuma maksa

13 508 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti astoņi euro)

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtība

4.1. Jūrmalas pilsētas dome (Dome) ar 2019.gada __ aprīļa lēmumu Nr. ___“Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas atsavināšanu” apstiprina Objekta atsavināšanas paziņojumu (turpmāk - Paziņojums) un viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūta to ierakstītā vēstulē pirmpirkuma tiesīgajai personai. Paziņojums uzskatāms par saņemtu no brīža, kad pirmpirkuma tiesīgā persona ar savu parakstu apliecinājusi, ka šo Paziņojumu saņēmusi.

4.2. Pirmpirkuma tiesīgajai personai (turpmāk - Persona) rakstisks Apliecinājums (Paziņojuma 1.pielikums) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, Objekta nodrošinājuma samaksas apliecinošs dokuments atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.apakšpunktam, Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētie dokumenti jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no šā Paziņojuma saņemšanas dienas.

4.3. Jebkuri nosacījumi no Personas puses, ar ko tiek atrunāta pirmpirkuma tiesību izmantošana, vai jebkuras prasības mainīt Paziņojuma nosacījumus, tiek uzskatīti par Personas atteikumu pirkt Objektu.

4.4. Ja Persona kopā ar Apliecinājumu ir iesniegusi Domē Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētos dokumentus un sniegtas pieprasītās ziņas, kā arī Domes kontā ieskaitījusi Objekta pirkuma maksu atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.apakšpunktam, uzskatāms, ka Persona ir devusi piekrišanu Objekta pirkuma līguma noslēgšanai.

4.5. Dome organizē pirkuma līguma parakstīšanu ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļu laikā no dienas, kad Persona ir iesniegusi Paziņojuma 1.pielikumā minēto Apliecinājumu un Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētos dokumentus, ja:

4.5.1. Paziņojuma 4.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā ir iesniegts rakstisks Apliecinājums pirkt Objektu un iesniegti Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētie dokumenti un sniegtas pieprasītās ziņas, un tie atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.5.2. Domes kontā LV36PARX0002484571022, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22 ir ieskaitīta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.apakšpunktam.

4.6. Persona ir atbildīga par iesniegtajos dokumentos uzrādīto ziņu patiesumu, un Dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Domē iesniegtie dokumenti atpakaļ netiek izsniegti.

4.7. Personai Objekta pirkuma līgums ar tūlītēju samaksu jāparaksta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas, bet ne ātrāk kā samaksāta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.apakšpunktam.

4.9. Ja Persona neizmanto pirmpirkuma tiesības, pārkāpjot Paziņojumā noteikto termiņu vai neparaksta Objekta pirkuma līgumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas vai pagarinātajā termiņā, Dome lemj par dzīvokļa īpašuma daļas turpmāko izmantošanu.

5. Citi noteikumi

5.1. Īpašuma tiesības uz Objektu pircējs iegūst ar dzīvokļa īpašuma daļas reģistrāciju zemesgrāmatā, Pircēja pienākums ir ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas brīdi, iesniegt zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Pircēja īpašuma tiesību uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

5.2. Līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā Pircējam ir pienākums pildīt saistības attiecībā uz maksājumiem par dzīvokļa īpašuma daļas faktisko lietošanu.

6. Iesniedzamo dokumentu saraksts

6.1. Apliecinājums pirkt Objektu saskaņā ar Atsavināšanas paziņojumu (1.pielikums).

6.2. Ja personas vārdā līgumu slēdz pilnvarotā persona, pilnvaras kopija, kurā norādīts konkrētais pilnvarojuma apjoms (uzrādot oriģinālu).

6.3. Maksājumu apliecinošs dokuments par Paziņojuma 3.4.apakšpunktā norādītā maksājuma samaksu.

7. Pielikumi

Apliecinājuma veidlapa uz 1 lpp.


Pielikums

Dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas

atsavināšanas paziņojumam

Fiziskas personas

A P L I E C I N Ā J U M S

Es,__________________________________________________________________

(vārds un uzvārds)

apliecinu, ka vēlos atsavināt dzīvokļa īpašuma daļu:

Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, 980/4100 daļu, kadastra Nr. 1300 901 4652

Objekta pirkuma maksa ar tūlītēju samaksu

13 508 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti astoņi euro)

saskaņā ar Domes 2019.gada ___aprīļa lēmumu Nr.____ “Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas atsavināšanu” apstiprināto Objekta atsavināšanas paziņojumu.

Pielikumā: pievienoti dokumenti uz ____ lpp.

Iesniedzot apliecinājumu, kā arī parakstot pirkuma līgumu personai vai tās pilnvarotai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Deklarētā adrese:_______________________________________________________________

Faktiskā adrese:_______________________________________________________________

Personas kods: _________________ - _______________.

Tālrunis: ______________________ e-pasts:______________________________

Esmu informēts, ka iesniegtie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi nodrošināt pirkuma līguma noslēgšanu un izpildi. Personas datu pārzinis Jūrmalas pilsētas dome. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: 67093849, personasdati@jurmala.lv. Vairāk informācijas jurmala.lv.

Ar savu parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

_______________________________________

(paraksts)

20___. gada ____.________________________


2.Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 18.aprīļa lēmumam Nr.202

(protokols Nr.4, 59.punkts)

DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2019.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās izpilddirektora _____________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada __.________ lēmumu Nr.__ “Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas atsavināšanu”, no vienas puses, un

___________________, personas kods ________, (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada __.__________ lēmumu Nr.____ “ Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas atsavināšanu” un Dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, 980/4100 daļas atsavināšanas paziņojumu, savā starpā noslēdz šādu pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) :

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU – dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 4652, 980/4100 daļu, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 58,4 m2, kopīpašuma 584/4010 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1802 001 un ar to funkcionāli saistītajām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 012 1802 002, 1300 012 1802 003, 1300 012 1802 004, kā arī kopīpašuma 584/4010 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1802, kura kopējā platība ir 2106 m2.

1.2. PĀRDEVĒJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un pārdot OBJEKTU. PĀRDEVĒJS apliecina, ka OBJEKTS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. PĀRDEVĒJA īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas 2012.gada 5.novembrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000069845 1.

1.4. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA faktiskais stāvoklis un apgrūtinājumi, un tas apņemas neizvirzīt pret PĀRDEVĒJU šajā sakarā nekādas pretenzijas.

2. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. OBJEKTA pirkuma maksa ir 13 508 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti astoņi euro), kuru PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz Līguma noslēgšanai.

2.1.1. PIRCĒJS līdz Līguma noslēgšanai ir veicis šādu maksājumu - OBJEKTA pirkuma maksu _______ EUR (_____________ euro), kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 2019.gada ______________.

3. PUŠU SAISTĪBAS

3.1. Ar Līguma noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta (pielikums) parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM pāriet OBJEKTA valdījuma tiesības. PIRCĒJAM ir pienākums kā valdītājam uzturēt un lietot OBJEKTU atbilstoši noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim. Ar valdījuma tiesību iegūšanas brīdi PIRCĒJS ir atbildīgs un pilda visus pienākumus, kādus normatīvie akti noteic īpašniekam, un veic visus ar OBJEKTU saistītos maksājumus un nodokļus.

3.2. Ar Līguma noslēgšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

3.3. PIRCĒJS apņemas ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas iesaistīties dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanā, slēdzot līgumu ar citiem īpašniekiem, iestājoties dzīvokļu īpašnieku sabiedrībā vai noslēdzot kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu ar pašreizējo mājas pārvaldītāju, kā arī apņemas veikt maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem no Līguma noslēgšanas dienas.

3.4. PIRCĒJS līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei nedrīkst OBJEKTU vai tā daļu atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām bez rakstiskas PĀRDEVĒJA piekrišanas. Visu risku par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar OBJEKTU trešajām personām, no Līguma spēkā stāšanās dienas uzņemas PIRCĒJS.

3.5. OBJEKTA īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

3.6. PĀRDEVĒJS ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc Līguma noslēgšanas izsniedz PIRCĒJAM nostiprinājuma lūgumu PIRCĒJA īpašuma tiesību uz OBJEKTU reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3.7. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

3.8. PIRCĒJAM ir pienākums 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas nostiprināt īpašuma tiesības uz OBJEKTU zemesgrāmatā.

3.9. Ja īpašuma tiesības netiek nostiprinātas Līguma 3.7.punktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 1 (viena procenta) apmērā no pirkuma maksas sākot ar pirmo kavējuma dienu un par katru nākamo nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10 (desmit procentus) no pirkuma maksas.

3.10. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt Līguma atcelšanu.

3.11. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus. Katra PUSE ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas vainas vai nolaidības dēļ.

4. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

4.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PĀRDEVĒJS pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

4.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

4.3. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja Līguma sakarā.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma vai skar tā spēkā esamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

5.3. PIRCĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir informēts, ka Līguma sagatavošanas un administrēšanas procesā PĀRDEVĒJS apstrādā no PIRCĒJA saņemtos personas datus t.sk. Jūrmalas pilsētas pašvaldības rīcībā esošos datu reģistros.

5.4. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES Līgumu atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

5.5. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.6. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

5.7. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

5.8. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz __ (_______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai, viens eksemplārs tiek nodots PIRCĒJAM, viens – PĀRDEVĒJAM.

5.9. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienots pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

__________________________

PIRCĒJS

____________

personas kods _________

Deklarētā adrese: ____________

____________________


Pielikums

2019.gada _____________

Dzīvokļa īpašuma pirkuma

līgumam Nr.____________

DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz savstarpēji 2019.gada __._________ noslēgto Dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu Nr. __________, Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās izpilddirektora ___________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada __._______ lēmumu Nr.___ “Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas atsavināšanu”, nodod un

__________________, personas kods_____-____, pārņem savā valdījumā dzīvokļa īpašumu Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, 980/4100 daļu, kadastra Nr.1300 901 4652, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 58,4 m2, kopīpašuma 584/4010 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1802 001 un ar to funkcionāli saistītajām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 012 1802 002, 1300 012 1802 003, 1300 012 1802 004, kā arī kopīpašuma 584/4010 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1802, kura kopējā platība ir 2106 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašuma daļa).

__________________nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī ir zināms dzīvokļa tehniskais stāvoklis un pieņem dzīvokļa īpašumu daļu tādā stāvoklī, kādā tā ir nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Šis akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas 3 (trīs ) eksemplāros, katrai pusei pa vienam eksemplāram un viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai.

NODOD PIEŅEM

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

__________________________

____________

Personas kods

deklarētā adrese: ____________

____________________


Lejupielāde: DOC un PDF