Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 207

protokols Nr. 4, 64. punkts

Par 2014.gada 21.maija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/734 pagarināšanu
(Turaidas iela 1811, Jūrmalā, Omnibusa iela 4033,
Jūrmalā, Vienības prospekts 1608, Jūrmalā)

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2001.gada 6.jūlija lēmumu Nr.473 “Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Omnibusa ielā 4033” izveidots zemesgabals Omnibusa ielā 4033, Jūrmalā 1333 m2 platībā Omnibusa ielas uzturēšanai posmā no Lienes ielas līdz Jomas ielai.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Omnibusa ielā 4033, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 009 4033 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2001.gada 5.septembra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000021533.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2005.gada 27.maija lēmumu Nr.162 “Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Turaidas ielā 5005” izveidots zemesgabals Turaidas ielā 5005, Jūrmalā 4203 m2 platībā Turaidas ielas uzturēšanai posmā no Lienes ielas līdz Jomas ielai.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Turaidas iela 5005, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 009 5005 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 19.augusta lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000000183285.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2005.gada 14.oktobra lēmumu Nr.291 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Turaidas ielā 1811” izveidots zemesgabals Turaidas ielā 1811, Jūrmalā 8973 m2 platībā Turaidas ielas uzturēšanai posmā no pludmales līdz Jomas ielai.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Turaidas iela 1811, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 009 1811 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 8.februāra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000000183285.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2006.gada 22.septembra lēmumu Nr.176 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Vienības prospektā 1608” izveidots zemesgabals Vienības prospekta 1608, Jūrmalā 4985 m2 platībā Vienības prospekta uzturēšanai posmā no Bulduru prospekta līdz pludmalei.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Vienības prospektā 1608, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 007 1608 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 7.decembra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000291150.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta lēmumu Nr.139 “Par zemesgabalu Jūrmalā, Turaidas iela 5005, Omnibusa iela 4033, Vienības prospekts 1608, Viestura iela 8004 daļu iznomāšanu” starp Jūrmalas pilsētas domi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “TRANSPORENT” kā vienīgo izsoles pretendentu 2014.gada 21.maijā tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.2-16.3.1/734 par zemesgabalu Jūrmalā, Turaidas iela 5005 daļu 16 m2 platībā, Omnibusa iela 4033 daļu 20 m2 platībā, Vienības prospekts 1608 daļu 12 m2 platībā, Viestura iela 8004 daļu 10 m2 platībā nomu līdz 2019.gada 21.maijam automātisko velonomas punktu izveidošanai un uzturēšanai.

Jūrmalas pilsētas domē 2019.gada 18.janvārī saņemts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TRANSPORENT” iesniegums (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē, lietas Nr.1.1-37/1031) ar lūgumu pagarināt 2014.gada 21.maijā noslēgto Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/734 līdz 2024.gada 21.maijam un izslēgt no līguma priekšmeta zemesgabala Viestura iela 8004, Jūrmalā daļu 10 m2 platībā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.350) 53.punktam Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu t.i. 30 gadi.

Saskaņā ar Tūrisma informācijas centra sniegto informāciju Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TRANSPORENT” visa līguma darbības laikā ir ļoti aktīvi sadarbojusies ar Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma informācijas centru, iesaistoties pašvaldības rīkotajās mārketinga kampaņās. Uzņēmums nodrošina pakalpojumus, regulāri veicot apkopi piedāvātiem velosipēdiem. Šāda velonoma ir ļoti pieprasīts pakalpojums tūristu vidū, jo ļauj brīvi pārvietoties pa visu pilsētu.

MK noteikumi Nr.350 56.punkts noteic, ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3.nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību. Ja neapbūvēts zemesgabals ir iznomāts, rīkojot izsoli par zemesgabala nomas tiesībām, nomas maksu pārskata un maina, ja pārskatītā nomas maksa ir augstāka par noteikto nomas maksu. Ja nomas maksa tiek mainīta, nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu.

Saskaņā ar 2014.gada 21.maija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/734 3.1.apakšpunktu iznomājamo zemesgabalu nomas maksa noteikta 28 EUR ceturksnī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

2016.gada 28.jūnijā stājās spēkā Domes 2016.gada 8.jūnijā pieņemtie saistošie noteikumi Nr.15 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi).

Zemesgabalu Turaidas iela 5005, Omnibusa iela 4033, Vienības prospekts 1608 un Viestura iela 8004, Jūrmalā, daļu nomas maksa gadā no 2016.gada 28.jūnija tika noteikta atbilstoši Noteikumu 7. un 11.punktam - 6% apmērā no zemes kadastrālās vērtības ar faktisko lietošanas mērķi, bet ne mazāk kā 50 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Precizējot dabā automātiskais velonomas punkts Turaidas ielā atrodas Turaidas ielas posmā no Jomas ielas līdz pludmalei – zemesgabalā Turaidas iela 1811, Jūrmalā.

Neatkarīgā vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” 2019.gada 28.martā noteiktā zemesgabala Turaidas iela 1811, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 1811 daļas 16 m2 platībā, tirgus nomas maksa gadā ir 550,00 EUR apmērā, zemesgabala Omnibusa iela 4033, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 4033 daļas 20 m2 platībā tirgus nomas maksa gadā ir 670,00 EUR apmērā, zemesgabala Vienības prospekts 1608, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 1608 daļas 12 m2 platībā tirgus nomas maksa gadā ir 410,00 EUR apmērā.

Ņemot vērā, ka neatkarīgā vērtētāja noteiktā tirgus nomas maksa ir augstāka par 2014.gada 21.maija Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/734 noteikto nomas maksu, saskaņā ar MK noteikumi Nr.350 56.punktu tā ir jāmaina.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53.punktu, 56. punktu un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “TRANSPORENT” iesniegumu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2019.gada 18.februāra sēdes lēmumu Nr.3 (protokols Nr.8-2-3/1) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 18.aprīļa sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt 2014.gada 21.maija Zemes nomas līgumu Nr.1.2-16.3.1/734, kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “TRANSPORENT”, reģistrācijas Nr.40003722171, par zemesgabalu Turaidas iela 1811, Jūrmalā daļu 16 m2 platībā, Omnibusa iela 4033, Jūrmalā daļu 20 m2 platībā, Vienības prospekts 1608, Jūrmalā daļu 12 m2 platībā, nomu līdz 2024.gada 21.maijam automātisko velonomas punktu izveidošanai un uzturēšanai.

2. Noteikt zemesgabala Turaidas iela 1811, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 1811 daļas 16 m2 platībā nomas maksu 550,00 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, zemesgabala Omnibusa iela 4033, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 4033 daļas 20 m2 platībā nomas maksu 670,00 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, Vienības prospekts 1608, Jūrmalā kadastra apzīmējums 1300 007 1608 daļas 12 m2 platībā nomas maksu 410,00 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli .

3. Noteikt, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TRANSPORENT”, kompensē Jūrmalas pilsētas domei pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” atlīdzības summu 363,00 EUR apmērā.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt vienošanās par grozījumiem 2014.gada 21.maija Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/734 noslēgšanu (saskaņā ar vienošanās paraugu lēmuma pielikumā).

5. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt 4.punktā minēto vienošanos.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis



Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 18.aprīļa lēmumam Nr.207

(protokols Nr.4, 64.punkts)

Vienošanās Nr. ______________

par grozījumiem 2014.gada 21.maija Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/734

Jūrmalā, 2019.gada___. ______________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – Dome), tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ____ lēmumu Nr._________ “ Par 2014.gada 21.maija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/734 pagarināšanu (Turaidas iela 1811, Jūrmalā, Omnibusa iela 4033, Jūrmalā, Vienības prospekts 1608, Jūrmalā) ”, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ TRANSPORENT , reģistrācijas Nr.40003722171 , (turpmāk – Sabiedrība), tās _ ________ personā, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz savstarpēji 2014.gada 21.maijā noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/734 (turpmāk – Līgums) 3.5., 5.5.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ___ lēmumu Nr.____ “ Par 2014.gada 21.maija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/734 pagarināšanu (Turaidas iela 1811, Jūrmalā, Omnibusa iela 4033,Jūrmalā, Vienības prospekts 1608, Jūrmalā) ”, vienojas par šādu grozījumu izdarīšanu Līgumā :

1. Izteikt Līguma 1.1.punktu šādā redakcijā:

“1.1. Lai paplašinātu aktīvā tūrisma iespējas Jūrmalā, Dome iznomā un Sabiedrība pieņem nomā zemesgabalu daļas Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā (2.pielikums) (turpmāk - Iznomājamais objekts) no Līguma spēkā stāšanās brīža līdz 2024.gada 21.maijam.”

2. Izteikt Līguma 1.2.punktu šādā redakcijā:

“1.2. Dome un Sabiedrība uzsāk kopprojektu velotūrisma attīstībai Jūrmalā, kā rezultātā Sabiedrība uzstāda 3 (trīs) automātiskos velonomas punktus ar telefonisko bezskaidras naudas norēķinu sistēmu, kas ir sasaistīti ar automātiskiem velonomas punktiem Rīgas pilsētā, un nodrošina velonomas pakalpojumu sniegšanu Iznomājamajā objektā saskaņā ar Līgumu.”

3. Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:

”3.1. PUSES vienojas par Iznomājamā objekta daļas Turaidas iela 1811, Jūrmalā nomas maksu 550,00 EUR gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, Iznomājamā objekta daļas Omnibusa iela 4033, Jūrmalā nomas maksu 670,00 EUR gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, un Iznomājamā objekta daļas Vienības prospekts 1608, Jūrmalā nomas maksu 410,00 EUR gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Sabiedrība papildus Iznomājamā objekta nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. ”

4. Izteikt Līguma 3.3.punktu šādā redakcijā:

”3.3. Vienošanās noteikto Iznomājamā objekta nomas maksu un pievienotās vērtības nodokli Sabiedrība maksā, pamatojoties uz Domes i zrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22 kontā LV58PARX0002484571014. Iznomājamā objekta nomas maksas maksājumi veicami reizi ceturksnī par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam.

Pirmais maksājums tiek veikts 2 (divu) nedēļu laikā no vienošanās noslēgšanas brīža.”

5. Papildināt Līgumu ar 3.7.punktu šādā redakcijā:

“3.7. Sabiedrība kompensē Domei pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu 363,00 EUR apmērā. Maksājums tiek veikts vienu reizi 2 (divu) nedēļu laikā no vienošanās noslēgšanas brīža, pamatojoties uz Domes izrakstīto rēķinu ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV20PARX0002484571019.”

6. Izteikt Līguma 6.1.punktu šādā redakcijā:

“6.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 2024.gada 21.maijam.”

7. Izteikt Līguma 2. pielikumu šādā redakcijā:

“2.pielikums

2014.gada 21.maija Zemes nomas līgumam Nr.1.2-16.3.1/734

Zemesgabalu atrašanās vietas (iznomājamais objekts)

1. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša zeme – Turaidas iela 1811, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 1811 daļa 16. m2 platībā;

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša zeme – Omnibusa iela 4033, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 4033 daļa 20 m2 platībā;

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša zeme - Vienības prospekts 1608, Jūrmalā kadastra apzīmējums 1300 007 1608 daļa 12 m2 platībā”.

8. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

9. Šī vienošanās stājas spēkā 2019.gada 22.maijā un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

10. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie DOME, otrs eksemplārs - SABIEDRĪBA. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

11. Vienošanās kā neatņemama sastāvdaļa pievienoti pielikums:

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ______ lēmuma Nr.____ “ Par 2014.gada 21.maija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/734 pagarināšanu (Turaidas iela 1811, Jūrmalā, Omnibusa iela 4033, Jūrmalā, Vienības prospekts 1608, Jūrmalā) ” noraksts uz __ lapas .

12. Pušu rekvizīti un paraksti:

DOME

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

____________________________

E.Stobovs

SABIEDRĪBA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TRANSPORENT”

Reģistrācijas Nr.40003722171

Kārļa Ulmaņa gatve 75, Rīga, LV-1046

_____________________________


Lejupielāde: DOC un PDF