Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 210

protokols Nr. 4, 67. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībai Dubultu prospektā 11, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē 2019.gada 26.februārī ir akceptēta būvniecības iecere par ēkas Dubultu prospektā 11 k-4, Jūrmalā, lietošanas veida maiņu bez pārbūves no viesnīcu ēkas (kods 1211) par divu dzīvokļu dzīvojamo māju (kods 1121) un attiecīgās izmaiņas ir izdarītas Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS) .

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks. Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Saskaņā ar NĪVKIS datiem uz zemes vienības Dubultu 11, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2025, ar kopējo platību 796 m2  (turpmāk – Zemes vienība) atrodas ēkas ar kadastra apzīmējumiem:

1. 1300 010 2025 001, kuras galvenais lietošanas veids ir vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas (kods 1230), būves tips tirdzniecības ēkas (kods 12300101) ar kopējo platību 481,10 m2, kurā ietilpst vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupas (kods 1230) un biroju telpu grupa (kods 1220) ar kopējo platību 253,8 m2, triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa (kods 1122) ar kopējo platību 114,8 m2 un koplietošanas telpu grupa (kods 1200) ar kopējo platību 112,5 m2;

2. 1300 010 2025 002, kuras galvenais lietošanas veids ir viena dzīvokļa mājas (kods 1110) ar kopējo platību 251,9 m2;

3. 1300 010 2025 003, kuras galvenais lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 1122) ar kopējo platību 344,1 m2;

4. 1300 010 2025 004, kuras galvenais lietošanas veids ir divu dzīvokļu mājas (kods 1121) ar kopējo platību 139,6 m2,

 (turpmāk – Ēkas).

Saskaņā ar Domes 2018.gada 18.oktobra lēmumu Nr.549 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija lēmumā Nr.300 „Par nekustamā īpašuma Dubultu prospekts 11-704, Jūrmalā nodošanu patapinājumā Jūrmalas ostas pārvaldei” ir nolemts, ka būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2025 001, telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2025 001 602 ar kopējo platību 83,3 m2 atrodas Jūrmalas ostas pārvaldes un Domes lietošanā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.8) Zemes vienība atrodas publiskās apbūves teritorijā (P25), kur teritorijas galvenais izmantošanas veidi ir biroju ēku apbūve, tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve un teritorijas papildizmantošanas veidi ir rindu māju apbūve un daudzdzīvokļu māju apbūve.

Zemes vienībai iepriekš noteiktais un NĪVKIS reģistrētie lietošanas mērķi trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702) zemes vienības daļai 265 m2 platībā un komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) zemes vienības daļai 531 m2 platībā daļēji neatbilst NĪVKIS reģistrētajam Ēku galvenajiem lietošanas veidiem.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 2. un 8.punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka zemes vienībai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām. Zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Atbilstoši Noteikumu 496 17.3.1.apakšpunktam lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim.

Noteikumu Nr.496 27.1.apakšpunkts noteic, ka zemes vienībai, uz kuras atrodas būves, un, ja ēkas nešķērso zemes vienības robežu un zemes plānā nav nodalīto platību, nosakot vairākus lietošanas mērķus, visu zemes vienības platību sadala proporcionāli to ēku un telpu grupu kopējo platību attiecībai, uz kurām pamatojas lietošanas mērķa noteikšana.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 3.panta trešo daļu, Noteikumu Nr.496 2.punktu, 8.punktu, 17.3.1. apakšpunktu, 18. punktu, 27.1. apakšpunktu, un 2.pielikumā „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu, Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.47 „Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu” 4. un 18.punktu, Saistošo noteikumu.Nr.4.4.25. sadaļu un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2019.gada 10.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Mainīt zemes vienības Dubultu prospektā 11, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 2025, ar kopējo platību 796 m2 noteiktos lietošanas mērķus – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702) 265 m2 platībā un komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) 531 m2 platībā, uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 256 m2 platībā un valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve (kods 0903) 79 m2 platībā un atstāt spēkā noteiktos lietošanas mērķus trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702) 325 m2 platībā un komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) 136 m2 platībā.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses ( Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF