Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 213

protokols Nr. 4, 70. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.13 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2019.gada 21.februārī pieņēma lēmumu Nr.88 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.13 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.13 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 0817, kas sastāv no dzīvokļa Nr.13 ar kopējo platību 29,01 m2 un kopīpašuma 2901/280288 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0815 009, ( turpmāk – dzīvokļa īpašums), pārdošanu pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 13 800 EUR (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti euro), izsoles soli 966 EUR (deviņi simti sešdesmit seši euro) un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro), kā arī dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2019.gada 10.aprīlī notika dzīvokļa īpašuma pirmā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās viens izsoles dalībnieks – Vārds Uzvārds (turpmāk – Izsoles dalībnieks). Izsoles dalībnieka piedāvātā cena ir 17 664 EUR (septiņpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit četri euro), kas ir paaugstināta par četriem izsoles soļiem. Izsoles noteikumu 2.4.apkšpunkts nosaka, ja uz izsoli reģistrējas tikai viens izsoles dalībnieks, dzīvokļa īpašums tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par viņa piedāvāto cenu, ja piedāvātā cena ir paaugstināta vismaz par vienu soli.

Ievērojot to, ka vienīgā izsoles dalībnieka piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir palielināta par četriem izsoles soļiem un noteikta 17 664 EUR (septiņpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit četri euro), Izsoles dalībnieks kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk – izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2019.gada 4.aprīlī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 1 380 EUR apmērā un 2019.gada 12.aprīlī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 16 284 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februārī pieņemto lēmumu Nr.88 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.13 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 10.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/8 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2019.gada 10.aprīlī notikušā dzīvokļa īpašuma Nr.13 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 0817, kas sastāv no dzīvokļa Nr.13 ar kopējo platību 29,01 m2 un kopīpašuma 2901/280288 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0815 009, izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājam – Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 17 664 EUR (septiņpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit četri euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr.13 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.13 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF