Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 20.jūnijāNr. 276

protokols Nr. 9, 4. punkts

Par Koku vērtēšanas komisiju

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra nolikuma Nr.26 “Koku vērtēšanas komisijas nolikums” 4.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes Koku vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija) šādā sastāvā:

1.1. Atis Sapronovs – Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas vadītājs, komisijas priekšsēdētājs;

1.2. Oskars Začests – Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas vecākais eksperts mežsaimniecības jautājumos, komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

1.3. Ingrīda Griķe – Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas pilsētas galvenā dārzniece, komisijas locekle;

1.4. Ineta Umbraško – Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vides aizsardzības vecākā speciāliste, komisijas locekle;

1.5. Kaspars Gulbis – Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas kartogrāfijas inženieris, komisijas loceklis;

1.6. Anita Maija Naudiša – Pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciāliste, komisijas locekle;

1.7. Inga Tramdaha – Pilsētplānošanas nodaļas ainavu arhitekte, komisijas locekle;

1.8. Pēteris Cepurnieks – Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas eksperts mežsaimniecības jautājumos, komisijas loceklis.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumu Nr.16 “Par Koku vērtēšanas komisiju”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF