Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 20.jūnijāNr. 278

protokols Nr. 9, 6. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556
“Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas
Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot valstī noteikto ierobežojumu aizņēmuma līdzekļu pieejamībai un Finanšu ministrija Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes publicēto pašvaldību aizņēmu pieprasījumu rindu, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības Eiropas Savienības fondu projektu sekmīgu īstenošanu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteiktajam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 6.3.punktu šādā redakcijā:

“6.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums, lēmuma 5.2.punktā noteikto projekta neattiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā 6.1.4.punktā minēto, ir 348 183.76 EUR (trīs simti četrdesmit astoņi tūkstoši viens simts astoņdesmit trīs euro un 76 centi), un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.”.

2. Aizstāt lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 20.jūnija lēmumam Nr.278

(protokols Nr.9, 6.punkts)

Projekta

"Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.210

1 444 644.39 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 1 094 020.57 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 512 648.60 EUR jeb 46.86%, Valsts budžeta dotācija ir 87 204.38 EUR jeb 7.97%, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 494 167.59 EUR jeb 45.17%; neattiecināmās izmaksas 350 623.82 EUR apmērā tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 10% jeb 59 985.30 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2017. un 2018.gada izpilde

2019.gads

2020. gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

22 480

0

381 999

398 538

398 538

1 078 358

403 793

1 504 631

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

100 717

0

0

0

no pašvaldības budžeta

-85 197

no valsts budžeta

-18 571

no Eiropas Savienības fonda

204 485

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

10 988

0

48 998

59 986

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

9 052

89 730

247 557

337 287

147 829

494 168

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

2 440

68 342

96 386

96 388

261 116

87 068

350 624

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

313 657

111 705

54 593

479 955

119 898

599 853

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

22 480

0

381 999

398 538

398 538

1 078 358

403 793

1 504 631

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

22 480

281 282

398 538

398 538

1 078 358

343 807

1 444 645

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

100 717

0

0

0

59 986

59 986

kases apgrozības līdzekļi

100 717

0

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

59 986

59 986


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF