Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 20.jūnijāNr. 282

protokols Nr. 9, 10. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557
“Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta
“Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas
jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot valstī noteikto ierobežojumu aizņēmuma līdzekļu pieejamībai un Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes publicēto pašvaldību aizņēmumu pieprasījumu rindu, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības Eiropas Savienības fondu projektu sekmīgu īstenošanu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteiktajam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādu grozījumu:

Izteikt Lēmuma 5.2.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.2.2.3. 110 481.16 EUR (viens simts desmit tūkstoši četri simti astoņdesmit viens euro un 16 centi), Ķemeru ūdenstorņa pārbūves un restaurācijas būvdarbu un būvuzraudzības darbu izmaksu sadārdzinājumu segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada un 2020.gada budžeta.”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF