Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 20.jūnijāNr. 284

protokols Nr. 9, 12. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109
“Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.
specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras
atjaunošana un autostāvvietas izbūve
Ķemeros” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, starp Jūrmalas pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.900000812928, 2018.gada 11.aprīlī noslēgtās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.6.2.0/18/I/002 1.punktu un Vienošanās vispārīgo noteikumu 2.1.19.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 15.maija sēdes protokolu Nr.1.2-21/5 “Par grozījumiem projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” 2019.gada ieņēmumu un izdevumu tāmē”, ievērojot valstī noteikto ierobežojumu aizņēmuma līdzekļu pieejamībai un Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes publicēto pašvaldību aizņēmumu pieprasījumu rindu, kā rezultātā ir secināms, ka likumā “Par valsts budžetu 2019.gadam” noteiktā apropriācija ir izsmelta, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības Eiropas Savienības fondu projektu sekmīgu īstenošanu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteiktajam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt lēmuma 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 1 829 409.51 EUR (viens miljons astoņi simti divdesmit deviņi tūkstoši četri simti deviņi euro un 51 cents), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 1 495 771.00 EUR (viens miljons četri simti deviņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti septiņdesmit viens euro un 00 centi), kur:

5.1.1.Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 81.56% jeb 1 220 000.00 EUR (viens miljons divi simti divdesmit tūkstoši euro un 00 centi);

5.1.2.nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 18.44% jeb 275 771.00EUR (divi simti septiņdesmit pieci tūkstoši setiņi simti septiņdesmit viens euro un 00 centi), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 15% (2.77% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 41 365.65 EUR (četrdesmit viens tūkstotis trīs simti sešdesmit pieci euro un 65 centi);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 85% (15.67% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 234 405.35 EUR (divi simti trīsdesmit četri tūkstoši četri simti pieci euro un 35 centi).

5.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, kas nepieciešama elektrības pieslēguma ierīkošanai, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei, Ķemeru parka kultūrvēsturiskās daļas – ciļņa “Tautu deja” restaurācijai, labiekārtojuma elementu (velo statīvu, informācijas stendu un norāžu zīmju) uzstādīšanai un būvdarbu iepirkuma rezultātā noteikto attiecināmo būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma segšanai, un ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 333 638.51 EUR (trīs simti trīsdesmit trīs tūkstošo seši simti trīsdesmit astoņi euro un 51 cents).

6. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt šādi:

6.1. priekšfinansējums, kas nodrošināts projekta īstenošanai nepieciešamo būvprojektu izstrādei un būvprojektu ekspertīzes veikšanai un segts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada un 2018.gada budžeta līdzekļiem ir 75 050.25 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši piecdesmit euro un 25 centi), atbilstoši lēmuma 5.1.punktā noteiktajai proporcijai tiek sadalīts:

6.1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 11 761.28 EUR (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro un 28 centi);

6.1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma daļa ir 61 213.45 EUR (sešdesmit viens tūkstotis divi simti trīspadsmit euro un 45 centi);

6.1.3. Valsts budžeta dotācijas daļa ir 2 075.52 EUR (divi tūkstoši septiņdesmit pieci euro un 52 centi).

6.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums lēmuma 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.punktā minēto, ir 159 355.10 EUR (viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši trīs simti piecdesmit pieci euro un 10 centi), un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019. – 2020.gada budžeta;

6.3. līdzfinansējums lēmuma 5.2.punktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai, ir 333 638.51 EUR (trīs simti trīsdesmit trīs tūkstošo seši simti trīsdesmit astoņi euro un 51 cents), un atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2020.gada budžeta;

6.4. priekšfinansējums 10% apmērā no lēmuma 5.1.1.apakšpunktā noteiktās summas un daļa no lēmuma 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktās summas jeb 127 779.21 EUR (viens simts divdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit deviņi euro un 21 cents), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2020.gada budžeta.”

2. Aizstāt lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 20.jūnija lēmumam Nr.284

(protokols Nr.9, 12.punkts)

Projekta

"Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa

Funkcionālās klasifikācijas kods: 04.510.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu un iepirkumu rezultātiem: 1 829 409.51 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 1 495 771.00 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 1 220 000.00 EUR jeb 81.563288%, Valsts budžeta dotācija (VBD) ir 41 365.65 EUR jeb 2.765507%, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 234 405.35 EUR jeb 15.671206%; neattiecināmās izmaksas 333 638.51 EUR apmērā tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta. Atbilstoši projekta īstenošanas nosacījumiem, ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 127 779.21 EUR jeb 10% no ERAF līdzfinansējuma daļas 122 000.00 EUR un daļu no VBD finansējuma 5 779.21 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2017.-2018.gads

2019.gads

2020.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

75 050

0

0

1 013 909

520 613

1 205 889

676 250

1 957 189

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

328 633

0

0

no pašvaldības budžeta

63 289

11 663

no valsts budžeta

-17 422

-11 663

no Eiropas Savienības fonda

282 766

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

63 289

0

64 490

127 779

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

11 761

86 965

14 465

101 430

121 214

234 405

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

130 343

98 880

229 223

104 416

333 639

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

796 601

78 635

875 236

386 130

1 261 366

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

75 050

0

0

1 013 909

520 613

1 205 889

676 250

1 957 189

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

75 050

0

0

685 276

520 613

1 205 889

548 471

1 829 410

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

328 633

0

0

127 779

127 779

kases apgrozības līdzekļi

0

0

0

328 633

0

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

127 779

127 779


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF