Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 20.jūnijāNr. 287

protokols Nr. 9, 15. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības
izbeigšanu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrībā “PIEJŪRA””

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībām, pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu publiskā persona privāto tiesību jomā darbojas, veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai, sniedzot pakalpojumus un veicot komercdarbību. Atvasinātas publiskas personas, izveidojot privāto tiesību juridiskās personas, arī tādas, kurām nav pelņas gūšanas rakstura, nevar izvairīties no šajā likumā noteiktās atbildības un izvirzīt tām citus mērķus, kas neizriet no attiecīgās publiskās personas funkcijām.

2015.gada 1.janvārī stājies spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un atbilstoši likuma 7.panta pirmajai daļai, publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumam Nr.464 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”””, tika nolemts saglabāt pašvaldības tiešo līdzdalību SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””, vienotais reģistrācijas numurs 40003525848, (turpmāk arī – kapitālsabiedrība) un turpināt šīs kapitālsabiedrības darbību esošajā statusā.

Pašvaldību savstarpējā vienošanās par kopējas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi 2000.gadā (publiski privāta kapitālsabiedrība SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””) ietver sevī atkritumu pieņemšanas sistēmas izveidi un apglabāšanu vienotā poligonā “Janvāri”.

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma pieejamība tiek nodrošināta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā savāktajiem sadzīves atkritumiem. Savukārt no 2018.gada aprīļa kapitālsabiedrība sniedz sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumu astoņām Piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībām, izņemot Jūrmalas pilsētas pašvaldību, kur sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veic cits iepirkuma procedūrā izvelētais komersants.

Ņemot vērā to, ka kapitālsabiedrības darbība atkritumu apglabāšanas jomā ir valsts regulētā nozare, pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši tiesiskam regulējumam un atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam, bet kapitālsabiedrības sniegtie sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumi nav ekonomiski izdevīgi Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā, turklāt tos var sniegt privātā sektora komersanti, tālāka pašvaldības līdzdalības saglabāšana ir pārskatāma, jo 2018.gadā uzsākta atkritumu savākšanas pakalpojumu sniegšana pārējo kapitāldaļu turētāju interesēs, kas neatbilst Jūrmalas pilsētas pašvaldības iepriekš noteiktiem vispārējiem stratēģiskiem mērķiem un rada būtisku ietekmi uz kapitālsabiedrības saimniecisko darbību un finanšu situāciju, kas paaugstina Jūrmalas pilsētas pašvaldības risku ietekmei uz budžetu.

Lai pārvērtētu Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un tās atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma nosacījumiem, ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 17.maija rīkojumu Nr.1.1-14.1/155 tika izveidota darba grupa Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” izvērtēšanai. Pamatojoties uz pašvaldības līdzdalības Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībā izvērtēšanas anketā konstatēto (apstiprināta 13.06.2019. darba grupas sēdē) un, izvērtējot SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” darbību, kas tika dibināta, lai veiktu noteiktu valsts pārvaldes uzdevumu pašvaldības autonomo funkciju ietvaros – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (sadzīves atkritumu apsaimniekošana), tika konstatēts:

a) pašvaldībai noteiktā autonomā funkcija saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (sadzīves atkritumu apsaimniekošana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;

b) pašvaldības vispārējie stratēģiskie mērķi, kas izriet no noteiktās autonomās funkcijas, ir noteikti Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam, prioritātes “Jūrmalnieks” pasākumu kopumā “Inženiertehniskās apgādes un infrastruktūras uzlabošana” un Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam “Komunālā un transporta infrastruktūra” prioritāte P2.7.“ Atkritumu utilizācijas sistēmas pilnveide” (rīcības virziens 2.7.1. „Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveide”);

c) pašvaldība pieņem lēmumus par jaunu sadzīves atkritumu savākšanas, dalītas vākšanas, šķirošanas, sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtu un infrastruktūras objektu, kā arī atkritumu poligonu izvietošanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam. Kapitālsabiedrība ir vairāku pašvaldību reģionāla kapitālsabiedrība un Jūrmalas pilsētas pašvaldības pienākums ir nodrošināt atkritumu apglabāšanu reģionālajā poligonā atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 21.pantam un Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumu Nr.337 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem” 3.5.apakšpunktam, kas noteikts arī izstrādātajā valsts atkritumu apsaimniekošanas plānā;

d) Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta 1.daļas pašvaldībai noteikto uzdevumu (organizēt, pieņemt lēmumus, izdot saistošos noteikumus, uzraudzīt un kontrolēt) izpilde un atkritumu savākšanas sistēmas pilnveides mērķa sasniegšana nav tieši saistāma ar līdzdalību kapitālsabiedrībā, t.i., tie ir saistoši un īstenojami patstāvīgi neatkarīgi no līdzdalības kapitālsabiedrībā;

e) atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmajai daļai, pašvaldībai jāizvēlas komersants, kas veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā. Izvēloties atkritumu apsaimniekotāju, pašvaldība izvēlas vienu no šādiem variantiem: 1. veic publisko iepirkumu vai publiskās un privātās partnerības procedūru; 2. deleģē uzdevumu pašvaldības kapitālsabiedrībai, pamatojoties uz likumā noteikto izņēmumu publiskā iepirkuma procedūras piemērošanai. Par minētās funkcijas nodrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldība 2017.gada 14.martā iepirkuma procedūras rezultātā ir noslēgusi līgumu Nr.1.2-16.4.3/259 ar SIA „Clean R” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

f) kapitālsabiedrības sniegtie sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumi un līdzdalība kapitālsabiedrībā nenodrošina no sabiedrības interešu viedokļa labāko un ekonomiski efektīvāko risinājumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā;

g) atkritumu apglabāšanas jomā būtiska ietekme pašvaldības līdzdalībai kapitālsabiedrībā nav, jo atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 21.pantam, pašvaldībai ir likumisks pienākums tās administratīvajā teritorijā radītos sadzīves atkritumus apglabāt tikai attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas reģiona sadzīves atkritumu poligonā vai nodod tos attiecīgajās pārkraušanas stacijās. Pašvaldība slēdz līgumu ar šā poligona apsaimniekotāju par tās administratīvajā teritorijā savākto sadzīves atkritumu apglabāšanu. Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs tiek apstiprināts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā;

h) kapitālsabiedrības finanšu stāvokļa stabilizēšanas uzsākšanai būtu jāveic ieguldījumi pamatkapitālā 274 350 EUR apmērā, Jūrmalas pilsētas pašvaldības daļa, atbilstoši kapitāldaļu skaitam, sastādītu 98 491,65 EUR;

i) kapitālsabiedrības maksātnespējas gadījumā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai iestātos galvojuma saistības, kas uz 2019.gada 1.jūniju sastāda 663 514 EUR, ieskaitot kredītprocentus.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka publiska persona drīkst iegūt un saglabāt līdzdalību kapitālsabiedrībā atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam, proti, publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrību vai iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja īstenojas viens no šādiem nosacījumiem:

1) tiek novērsta tirgus nepilnība — situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;

2) publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu kontrolētas kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai;

3) tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.

Kapitālsabiedrības darbība atkritumu apglabāšanas jomā ir valsts regulētā nozare, pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši tiesiskam regulējumam un atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam. Kapitālsabiedrības sniegtie sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumi nav efektīvākais pārvaldes uzdevuma īstenošanas veids, jo nenodrošina ekonomiski izdevīgāku pakalpojumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā un pašvaldība var nodrošināt atkritumu radītāju interesēm atbilstošu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu bez līdzdalības kapitālsabiedrībā.

Publiskai personai piederošu mantisku tiesību - kapitāla daļas kapitālsabiedrībās, atsavināšanu kārtību nosaka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un saskaņā ar 140.panta pirmo daļu publiskas personas kapitāla daļu pārdošanas sākotnējo vērtību (turpmāk — sākotnējā vērtība) nosaka šādi:

1) ja tiek pārdotas kapitāla daļas, kuru vērtība, kas noteikta pēc pašu kapitāla metodes (saskaņā ar pēdējo revidēto gada pārskatu), ir mazāka par 15 000 euro, sākotnējo vērtību nosaka kapitāla daļu pārdevējs ar pašu kapitāla metodi vai piemērojot šīs daļas 3.punktā minēto nosacījumu;

2) ja tiek pārdotas kapitāla daļas, kuras atrodas publiskajā apgrozībā, publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija, pieņemot šā likuma 9.panta pirmajā daļā paredzēto lēmumu, nosaka sākotnējās vērtības noteikšanas kārtību;

3) citos gadījumos sākotnējo vērtību nosaka neatkarīgs sertificēts vērtētājs saskaņā ar Latvijā atzītiem vērtēšanas standartiem.

Jūrmalas pilsētas domei piederošo 364 kapitāldaļu, kas kopā sastāda 35,9% no pašu kapitāla SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””, ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

Ieguldījums pamatkapitālā ar vienas daļas nominālvērtību 7,00 EUR

(Uzņēmumu reģistra dati atbilstoši dalībnieku reģistram)

Pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījuma vērtība saskaņā ar pašu kapitāla metodi

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati uz 31.05.2019.)

2 548,00 EUR

0,00 EUR

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 141.panta trešā daļa noteic, ka kapitāla daļu pārdevējs piedāvā publiski privātās kapitālsabiedrības vai privātās kapitālsabiedrības pirmpirkuma tiesīgajiem dalībniekiem nopirkt publiskas personas kapitāla daļas statūtos paredzētajā kārtībā un saskaņā ar pārdošanas noteikumiem, nosakot, ka sabiedrības dalībniekiem kopumā vai atsevišķi jāpiesakās uz visām publiskas personas pārdodamajām kapitāla daļām, pretējā gadījumā uzskatāms, ka tie atteikušies no pirmpirkuma tiesību izmantošanas.

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.panta pirmo un otro daļu, 138.panta pirmo daļu, 141.panta trešo daļu, ievērojot ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 17.maija rīkojumu Nr.1.1-14.1/155 izveidotās darba grupas veikto pašvaldības līdzdalības Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībā izvērtējumu un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un drošības komitejas sēde 2019.gada 18.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-24/7) un Finanšu komitejas sēde s 2019.gada 18.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-20/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzdalība SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””, vienotais reģistrācijas numurs 40003525848, neatbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas noteiktajiem priekšnosacījumiem, kad publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var saglabāt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā.

2. Izbeigt Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešo līdzdalību SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””, vienotais reģistrācijas numurs 40003525848, un nodot atsavināšanai Jūrmalas pilsētas domei piederošās 364 kapitāldaļas, kas kopā sastāda 35,9% no pašu kapitāla.

3. Apstiprināt SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””, vienotais reģistrācijas numurs 40003525848, kapitāla daļu pārdošanas noteikumus saskaņā ar pielikumu.

4. Piedāvāt kapitālsabiedrības pārējiem dalībniekiem izmantot savas pirmpirkuma tiesības viena mēneša laikā no dienas, kad Jūrmalas pilsētas dome ir iesniegusi paziņojumu par kapitāla daļu pārdošanu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” valdei un dalībniekiem, iegādājoties kapitāla daļas par nominālvērtību 2 548,- EUR (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit astoņi euro) apmērā, vienlaikus pārņemot pašvaldības galvojuma saistības par labu AS “Swedbank”, kas uz 2019.gada 1.jūniju ir 663 514 euro apmērā, t.sk. kredītprocenti.

5. Ja neviens no pārējiem SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” dalībniekiem noteiktajā termiņā neizmanto savas kapitāla daļu pirmpirkuma tiesības, Jūrmalas pilsētas dome uzsāk kapitāla daļu pārdošanu atklātā izsolē, apstiprinot ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu izsoles noteikumus.

6. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 20.jūnija lēmumam Nr.287

(protokols Nr.9, 15.punkts)

Jūrmalas pilsētas domei piederošo

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””

kapitāla daļu pārdošanas noteikumi

1. Šie noteikumi (turpmāk – Pārdošanas noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek veikta Jūrmalas pilsētas domei piederošo 364 kapitāldaļu, kas kopā sastāda 35,9% no pašu kapitāla SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” (turpmāk arī – Kapitālsabiedrība) kapitāla daļu pārdošana.

2. Informācija par Kapitālsabiedrību:

2.1. Nosaukums: SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””.

2.2. Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību.

2.3. Reģistrācijas numurs: 40003525848.

2.4. Reģistrācijas datums Komercreģistrā: 06.01.2005.

2.5. Juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Tukums, Tukuma nov., LV-3101.

2.6. Pamatkapitāls (apmaksāts): EUR 7 084,- (septiņi tūkstoši astoņdesmit četri euro). Pamatkapitāls sadalīts 1 012 (viens tūkstotis divpadsmit) kapitāla daļās (turpmāk tekstā – Kapitāla daļas). Kapitāla daļas nominālvērtība: EUR 7,- (septiņi euro).

2.7. Dalībnieki:

2.7.1. Jūrmalas pilsētas dome, reģ.Nr. 90000056357, Jomas iela 1/5, Jūrmala,

LV-2015, daļa 35.9, daļu skaits: 364, kopsumma: EUR 2 548.00;

2.7.2. Talsu novada pašvaldība, reģ.Nr 90009113532, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201; daļa 23.2, daļu skaits: 235, kopsumma: EUR 1 645.00;

2.7.3. Tukuma novada dome, reģ.Nr. 90000050975, Talsu iela 4, Tukums,

LV-3101, daļa 20.4,daļu skaits: 207, kopsumma: EUR 1 449.00;

2.7.4. Kandavas novada dome, reģ.Nr. 90000050886, Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120,

daļa 6.4, daļu skaits: 65, kopsumma: EUR 455.00;

2.7.5. Engures novada dome, reģ.Nr. 90000050759, “Pagastmāja”, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129,

daļa 5.1, daļu skaits: 51, kopsumma: EUR 357.00;

2.7.6. Dundagas novada dome, reģ.Nr. 90009115209, “Līkā muiža”, Pils iela, Dundaga, Dundagas novads, LV-3270,

daļa 3.2, daļu skaits: 32, kopsumma: EUR 224.00;

2.7.7. Rojas novada dome, reģ.Nr. 90002644930, Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV-3264,

daļa 2.8, daļu skaits: 28, kopsumma: EUR 196.00;

2.7.8. Jaunpils novada dome, reģ.Nr. 90000051932, “Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145,

daļa 1.8, daļu skaits: 18, kopsumma: EUR 126.00;

2.7.9. Mērsraga novada pašvaldība, reģ.Nr. 90009477521, Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284,

daļa 1.2, daļu skaits: 12, kopsumma: EUR 84.00.

2.8. Darbības veidi:

2.8.1. Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11);

2.8.2. Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.21).

2.9. Kapitālsabiedrībai nav ieguldījumi citās komercsabiedrībās.

2.10. Kapitālsabiedrībai ir sniegts dalībnieku galvojums saskaņā ar AS Swedbank 03.07.2008 noslēgto aizdevuma līgumu “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā , Latvijā” par kopējo summa EUR 3 565 993 ar termiņu līdz 2028.gada 11.jūnijam.

2.10.1.Kredītsaistību atlikums uz 31.12.2018. ir EUR 1 915 208 (viens miljons deviņi simti piecpadsmit tūkstoši un divi simti astoņi euro);

2.10.2.Galvojuma apjoms uz 01.06.2019. ir 663 514 euro, t.sk. kredītprocenti, atbilstoši dalībnieka veiktajam ieguldījuma pamatkapitālā (kapitāla daļu skaitam).

3. Pārdošanas kārtība:

3.1. Kapitālsabiedrības pārējiem dalībniekiem kā pirmpirkuma tiesīgajiem tiek piedāvāts nopirkt saskaņā ar šiem pārdošanas noteikumiem Jūrmalas pilsētas domei piederošās Kapitāla daļas.

3.2. Dalībniekiem ir tiesības izmantot savas pirmpirkuma tiesības viena mēneša laikā no dienas, kad Jūrmalas pilsētas dome ir iesniegusi paziņojumu par Kapitāla daļu pārdošanu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” valdei un katram dalībniekam, iegādāties Kapitāla daļas par noteikto cenu. Kapitālsabiedrības dalībniekiem kopumā vai atsevišķi jāpiesakās uz visām Jūrmalas pilsētas domes pārdodamajām kapitāla daļām, pretējā gadījumā uzskatāms, ka tie atteikušies no pirmpirkuma tiesību izmantošanas

3.3. Jūrmalas pilsētas domei piederošās Kapitāla daļas tiek pārdotas kā vienots kopums. Ja divi vai vairāki dalībnieki izlieto pirmpirkuma tiesības, tās sadala starp šiem dalībniekiem proporcionāli viņiem piederošajām daļām Komerclikumā noteiktajā kārtībā.

3.4. Samaksas termiņš par nopirktajām Kapitāla daļām ir viens mēnesis no pirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

3.5. Maksājums par Kapitāla daļu pirkumu veicams pilnā apmērā euro, ieskaitot to Jūrmalas pilsētas domes budžetā – Jūrmalas pilsētas domes kontā _____________________, ______________, kods _____________.

3.6. Iegādājoties Kapitāla daļas, tiek pārņemtas Pārdošanas noteikumu 2.10.2.punktā noteiktās galvojuma saistības pret AS “Swedbank”, kas uz 2019.gada 1.jūniju sastāda 663 514 EUR, ieskaitot kredītprocentus, precizējot apjomu pirkuma līguma noslēgšanas dienā, vienlaikus pārslēdzot galvojuma līgumu ar kredītiestādi.

3.7. Ja neviens no pārējiem SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” dalībniekiem neizmanto savas kapitāla daļu pirmpirkuma tiesības, Jūrmalas pilsētas dome pārdod kapitāla daļas atklātā izsolē, kuras noteikumus apstiprina Jūrmalas pilsētas dome, pieņemot par to atsevišķu lēmumu.

3.8. Vienas kapitāla daļas cena atbilst tās statūtos noteiktai nominālvērtībai 7,00 EUR. Kopējā Jūrmalas pilsētas domei piederošo kapitāla daļu cena ir EUR 2 548,- (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit astoņi euro).


Lejupielāde: DOC un PDF