Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 20.jūnijāNr. 298

protokols Nr. 9, 28. punkts

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Kļavu ielā 1A, Jūrmalā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1.apakšpunktu un 98.punktu, un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Teritorijas plānojums) 2451.1.apakšpunktu un izskatot Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas 2019.gada 31.maija iesniegumu par detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, un saskaņā ar Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 12.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.13000101209.

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei šā lēmuma 1.punktā norādītajam zemesgabalam saskaņā ar pielikumu.

3. Par šā lēmuma 1.punktā norādītā zemesgabala detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ilzi Karjusi.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu šā lēmuma 1.punktā norādītajam zemesgabalam.

5. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu šā lēmuma 1.punktā norādītajam zemesgabalam vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

6. Domes Administratīvi Juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 20.jūnija lēmumam Nr.298

(protokols Nr.9, 28.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā

(kadastra Nr.1300 010 1209, zemesgabala platība 2397 kv.m)

1. Zemesgabala īpašnieks:

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs:

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

3. Detālplānojuma izstrādes pamatojums

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Aizsargjoslu likums, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1. apakšpunkts un Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2451.1.apakšpunkts.

4. Detālplānojuma izstrādes mērķis

Detālplānojumā paredzēt esošās ēkas pārbūves iespējas ar apjoma palielināšanu un/vai jaunas ēkas izvietošanas iespējas zemesgabalā, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju pildīšanai, atbilstoši spēkā esošajam Teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām Publiskās apbūves teritorijā (P41), kā arī izvērtēt un noteikt pasākumus Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā esošo dabas vērtību aizsardzībai.

5. Detālplānojuma teritorija PDF

6. Zemesgabala Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, raksturojums

6.1. Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Dubultos, teritorijā starp Kļavu ielu, Ogres ielu, Dubultu prospektu un pludmali.

6.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Teritorijas plānojumu zemesgabals atrodas Publiskās apbūves teritorijā (P41), Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

6.3. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

7. Prasības detālplānojuma izstrādei
(saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”)

7.1. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju no:

7.1.1. Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes;

7.1.2. VAS Latvijas Valsts ceļi;

7.1.3. Veselības inspekcijas;

7.1.4. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

7.1.5. SIA „Tet”;

7.1.6. SIA „Jūrmalas ūdens”;

7.1.7. AS “Sadales tīkls”;

7.1.8. AS „Gaso” Jūrmalas iecirkņa;

7.1.9. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas būvniecības daļas un Vides nodaļas;

7.1.10. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

7.1.11. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas;

7.1.12. Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes;

7.1.13. Dabas aizsardzības pārvaldes;

7.1.14. Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības.

7.2. Detālplānojuma sastāvs veidojams atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 44., 45., 46., 47.punktiem.

7.3. Izstrādājot detālplānojumu, par pamatu ņemt mērniecībā sertificētu personu izstrādātus topogrāfiskos uzmērījums, kas izstrādāti digitālā Microstation V8 versijā *.dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, bet pēc 2015.gada 1. janvāra Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu un kadastra informācijai jāatbilst Valsts zemes dienesta kadastra kartei. Ja detālplānojuma dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri plānos ar augstuma atzīmēm piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta detālplānojuma dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.

7.4. Detālplānojuma izstrāde notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

7.5. Papildus prasības detālplānojumam, kas saistīts ar plānojamās teritorijas specifiku:

7.5.1. ievērot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas noteikumus;

7.5.2. veikt plānojamā objekta vizuālās ietekmes analīzi no pludmales skatu punktiem.

8. Detālplānojuma iesniegšana izskatīšanai

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma projektu un pārskatu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem, to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo ziņojumu par tā turpmāko virzību.

Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona), digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafiskā daļa arī kā telpiski piesaistīts attēls (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Apstiprināšanai sagatavoto detālplānojumu, ziņojumu par detālplānojuma izstrādi, pārskatu par saņemtajiem institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem, ziņojumu par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu kā arī saskaņoto administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projektu izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafisko daļu arī kā telpiski piesaistītu attēlu (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Detālplānojuma izskatīšana, nodošana publiskajai apspriešanai un apstiprināšana notiek atbilstoši Ministru Kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

9. Citas prasības

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro prasības atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības.

Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Apstiprināto detālplānojumu noformēt 2 sējumos saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4.septembra noteikumiem Nr. 558 ”Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un elektroniskā formātā (2CD).


Lejupielāde: DOC un PDF