Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 20.jūnijāNr. 304

protokols Nr. 9, 35. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu
un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2019.gada 21.martā pieņēma lēmumu Nr.142 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 2005, kas sastāv no dzīvokļa Nr.56 ar kopējo platību 41,3 m2, kopīpašuma 3820/291960 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 7102 001 un kopīpašuma 3820/291960 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 7102, kura kopējā platība ir 2607 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 15 600 EUR, izsoles soli 1092 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR, kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2019.gada 10.maijam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2019.gada 15.maijā paredzēto dzīvokļa īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2.apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to dzīvokļa īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.

Dzīvokļa īpašumam ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “ANNO”

noteiktā tirgus vērtība

2018.gada 12.jūnijā

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā

otrās izsoles

sākumcena

(samazinājums

20% apmērā)

VZD zemes kadastrālā vērtība 2019.gada 1.janvārī

Atlikusī zemes bilances vērtība

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati)

2019.gada 4.martā

15 600

15 600

12 480

9 972

10 318,50

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2019.gada 5.jūnija sēdē (protokols Nr.8.2-7/8) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 12 480 EUR (cenas samazinājums 20% apmērā), izsoles soli (7%) – 874 EUR, izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumu Nr.142 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, 8.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 5.jūnija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/8) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 12.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 2005 (turpmāk – dzīvokļa īpašums), pirmo izsoli.

2. Atsavināt dzīvokļa īpašumu, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 12 480 EUR (divpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit euro);

2.2. otrās izsoles soli – 874 EUR (astoņi simti septiņdesmit četri euro);

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro);

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10% apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 1 248 EUR (viens tūkstotis divi simti četrdesmit astoņi euro).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumu Nr.142 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF