Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 324

protokols Nr. 10, 2. punkts

Par Pumpuru vidusskolas direktora iecelšanu amatā

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikuma Nr.2 ,,Pumpuru vidusskolas nolikums” 33.punktu un ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2019.gada 18.jūnija vēstuli Nr.4-7e/19/1782 “Par direktoru maiņu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Iecelt Ausmu BRUŅENIECI (personas kods) Pumpuru vidusskolas direktora amatā ar 2019.gada 15.augustu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF