Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 325

protokols Nr. 10, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumu Nr.513 “Par Jūrmalas vakara vidusskolas likvidēšanu”, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumu Nr.56 “Par Jūrmalas sākumskolas “Atvase” pievienošanu Jūrmalas Valsts ģimnāzijai”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt Lēmuma 1.pielikumu šādā redakcijā:

“Jūrmalas Valsts ģimnāzijas darbinieku skaita saraksts

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (EUR)

Amatalga (EUR)

1

Direktora vietnieks (saimnieciskajā darbā)

2,00

929

1858

2

Galvenais grāmatvedis

1,00

1012

1012

3

Vecākais grāmatvedis

1,00

1012

1012

4

Vecākais lietvedis

1,00

847

847

5

Lietvedis

0,25

847

212

6

Personāla speciālists

1,00

847

847

7

Pirmsskolas un izglītības iestāžu māsa

2,00

847

1694

8

Arhīva pārzinis

0,50

847

424

9

Laborants

3,00

475

1425

10

Tehniskais strādnieks

1,25

430

538

11

Remontstrādnieks

1,00

430

430

12

Automobiļa vadītājs

1,00

764

764

13

Apkopējs

10,45

430

4494

14

Ēkas un teritorijas dežurants

6,00

475

2858

15

Sētnieks

2,75

430

1183

16

Dežurants

1,00

430

430

17

Garderobists

2,00

475

950

18

Pagarinātās dienas grupas skolotājs

2,25

710

1598

19

Sociālais pedagogs

1,50

710

1065

20

Interešu izglītības skolotājs

0,10

710

71

21

Koncertmeistars

0,61

710

434

22

Izglītības metodiķis

1,30

785

1021

Kopā mēnesī

42,96

25 167

1.2. Svītrot Lēmuma 3.pielikumu - Jūrmalas sākumskolas “Atvase” darbinieku skaita saraksts.

1.3. Lēmuma 9.pielikumā (Pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” darbinieku skaita saraksts):

1.3.1. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

14.

Veļas pārzinis

0,40

499

200

1.3.2. Likvidēt 15.amata vienību – mazgāšanas operators.

1.4. Lēmuma 20.pielikumā (Jūrmalas pilsētas Majoru vidusskolas darbinieku skaita saraksts):

1.4.1. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

9.

Apkopējs

11,25

430

4838

1.4.2. Papildināt ar 11.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

11.1

Dežurants

1,00

430

430

1.4.3. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

13.

Sociālais pedagogs

1,50

710

1065

1.5. Svītrot Lēmuma 29.pielikumu – Jūrmalas vakara vidusskolas darbinieku skaita saraksts.

2. Lēmuma 1.1. un 1.2.punkts stājas spēkā 2019.gada 23.augustā.

3. Lēmuma 1.3.punkts stājas spēkā 2019.gada 1.augustā.

4. Lēmuma 1.4. un 1.5.punkts stājas spēkā 2019.gada 1.septembrī.

5. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai līdz 2020.gada 31.maijam iesniegt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram izvērtējumu par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas apstiprināto amata vienību skaitu atbilstoši veicamajam darba apjomam un amatu vienību skaita optimizāciju.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF