Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 326

protokols Nr. 10, 6. punkts

Par līdzdalību projekta “Darīt kopā” īstenošanā

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1.-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, “Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam” P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” noteikto aktivitāti Nr.161 “Starptautiskās sadarbības attīstība” un Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.–2020.gadam rīcības plāna rīcības virziena R3.2.3. ”Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.8 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, kā arī pamatojoties uz Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra 2019.gada 19.jūlija vēstuli Nr.RIMC-16-54-nd “Par projektu skolām “Darīt kopā”” un Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 11.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-22/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes un Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu – Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas un Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas – līdzdalību projektā “Darīt kopā” (turpmāk – projekts) kā asociētajiem partneriem partnerībā ar projekta vadošo partneri Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru, kas darbojas sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

2. Noteikt projekta mērķi – veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību izglītības iestādēm ideju un pieredzes apmaiņai mācību procesa organizācijas un vadības kvalitātes pilnveidei.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas: Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs – Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolā un Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā, mācoties un īstenojot sadarbības projektu kopā starp viena vai dažādu priekšmetu skolotājiem, vadības komandām, metodisko komisiju u.c., kā arī izmantojot Lielbritānijas izglītības iestāžu pieredzi un idejas, sagatavoties kompetenču pieejas ieviešanai 2020./21. mācību gadā.

4. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļai, Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas un Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas pienākumus projektā – īstenot asociētā partnera projekta aktivitātes – piedalīties projekta ievadseminārā, pieredzes apmaiņas vizītē, izglītības iestāžu pieredzes apmaiņas darbnīcās un konferencē.

5. Pieņemt zināšanai, ka projekta īstenošanas laiks tiek noteikts no 2019.gada 17.jūnija līdz 2020.gada 30.aprīlim.

6. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta asociētā partnera kopējās izmaksas projektā 1841,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit viens euro un nulle centi) apmērā, kas tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

7. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļai un projektā iesaistītajām šādām Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm – Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolai un Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai.

8. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF