Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 327

protokols Nr. 10, 9. punkts

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības
(KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta
“Solis tuvāk nākotnes skolai” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.3 “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.157 “Pašvaldības atbalsts pedagogu tālākizglītībai” un aktivitāti Nr.161 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.8 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā 3.punktam, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumu Nr.121 “Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā” un saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras 2019.gada 4.jūnija lēmumu Nr.8.-10.1/2679 “Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta pieteikuma Nr.2019-1-LV01-KA101-060289 apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projektu Nr. 2019-1-LV01-KA101-060289 “Solis tuvāk nākotnes skolai”/”Step closer to the future school” (turpmāk-projekts).

2. Noteikt projekta mērķus:

2.1. Pumpuru vidusskolas vadības un skolotāju kompetences uzlabošana;

2.2. apgūt inovatīvas mācīšanas metodes un instrumentus, modernizējot mācību programmas;

2.3. stiprināt Pumpuru vidusskolas sadarbību ar Vācijas partneri, uzlabojot starptautisko projektu sagatavošanas, īstenošanas un uzraudzības kvalitāti.

3. Noteikt šādus ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. paaugstināta skolas vadības un skolotāju kompetence, jaunās mācību pieejas procesa ieviešanā;

3.2. paplašinātas zināšanas skolotājiem kā motivēt mācīties skolēnus ar sociālekonomiskām vai veselības problēmām no nelabvēlīgas vides vai dažādām etniskām grupām, radot iekļaujošu un atbalstošu mācību vidi;

3.3. nodrošināta skolotāju starptautiskas pieredzes iegūšanas ilgtspēja.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2019.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 37 864,00 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit četri euro un 00 centi), kur Eiropas Savienības budžeta finansējums ir 100% jeb 37 864,00 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit četri euro un 00 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 7 572,80 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit divi euro un 80 centi) jeb līdz 20% apmērā no 5.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu, atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta ieviešanu uzdot Pumpuru vidusskolai.

9. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 25.jūlija lēmumam Nr.327

(protokols Nr.10, 9.punkts)

Projekta "Solis tuvāk nākotnes skolai"
finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Pumpuru vidusskola

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.210

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: 37 864,00 EUR, t.sk., projekta attiecināmās izmaksas 37 864,00 EUR, kas 100% apmērā tiek finansētas no Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 20% jeb 7572,80 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2019. gads gads

2020.gads

2021.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

0

30 291

23 841

30 291

20 864

7 573

45437

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

23 841

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības budžeta (Erasmus+ programma)

13 291

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

7 573

7 573

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

30 291

30 291

7 573

37 864

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

0

30 291

23 841

30 291

20 864

7 573

45437

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

6 450

10 550

17 000

20 864

37 864

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

23 841

13 291

13 291

0

7 573

7573

kases apgrozības līdzekļi

0

0

23 841

13 291

13 291

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0

7 573

7573


Lejupielāde: DOC un PDF