Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 328

protokols Nr. 10, 11. punkts

Par Slokas pamatskolas debitoru parādu norakstīšanu

Pamatojoties uz likuma “Par grāmatvedību” 2.pantu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187. pantu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 4.aprīļa kārtību Nr.1.1-14/101 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana” un Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.jūlija kārtību Nr.1.1-14/298 “Kārtība, kādā tiek izveidoti iespējamie uzkrājumi nedrošiem avansiem, prasībām, paredzamām saistībām un uzkrātām īstermiņa saistībām” 9.8.punktu,ņemot vērā, ka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “FUTBOLA KLUBS JŪRMALA”, reģistrācijas Nr.40003444778, laika periodā no 2005.gada 5.marta līdz 2005.gada 8.aprīlim izveidojies parāds par komunālajiem pakalpojumiem, tika veiktas darbības debitora parāda atgūšanai, 2008.gada 30.janvārī nosūtīta atgādinājuma vēstule Nr.16 “Par parāda saistībām”, kā arī ņemot vērā, ka saskaņā ar Uzņēmumu reģistra datiem Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FUTBOLA KLUBS JŪRMALA”, 2009.gada 23.decembrī ir likvidēta, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt no Slokas pamatskolas bilances uzskaites debitora Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “FUTBOLA KLUBS JŪRMALA”, reģistrācijas Nr.40003444778, parādu par komunālajiem pakalpojumiem 106.72 EUR (viens simts seši eiro un 72 centi) apmērā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF