Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 330

protokols Nr. 10, 13. punkts

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+”
2.pamatdarbības (KA2) pirmsskolu sektorā
“Stratēģiskās partnerības”

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.– 2020.gadam prioritātes P.3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” noteikto aktivitāti Nr.161 “Starptautiskās sadarbības attīstība” un Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.–2020.gadam rīcības plāna rīcības virziena R3.2.3. ”Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.8 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, ievērojot Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” vadlīnijas, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Stratēģiskās partnerības” atklātā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu „Dalīsimies ar rotaļām / Let`s share our games” (turpmāk - projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri – “School of Palekastro” (Bulgārija) un partneriem no Lietuvas, Rumānijas, Grieķijas, Bulgārijas un Maķedonijas.

2. Noteikt projekta mērķi – pilnveidot Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” darbinieku profesionālo kompetenci darbā ar pirmsskolas izglītojamiem, iepazīt un ieviest pirmsskolā pielietojamās rotaļnodarbību organizēšanas metodes, metodiskos paņēmienus un didaktiskos materiālus, kā arī popularizēt iegūto pieredzi Jūrmalas pilsētas pirmsskolās.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. Attīstīta multikulturāla sadarbība un veicināta svešvalodu prasmju pielietošanas un attīstības iespējas Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem;

3.2. Veicinātas Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” starptautiskās sadarbības iespējas izglītības jomā nākotnē;

3.3. Iepazītas, izvērtētas, apgūtas pirmsskolas rotaļnodarbību organizēšanas metodes, metodiskie paņēmieni un didaktiskie materiāli, kas pielietojami mācību procesā pirmsskolā un popularizēti Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”, kā arī citās Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs.

4. Noteikt projekta prognozējamo projekta īstenošanas laiku no 2019.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 1.septembrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvas izmaksas 12 468 EUR (divpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit astoņi eiro), kas 100% ir Eiropas Savienības budžeta finansējums.

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 2 493,60 EUR (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit trīs eiro un 60 centi) jeb līdz 20% apmērā no 5. punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta.

7. Pieņemt zināšanai, ka Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” ir iesniegusi nepieciešamo informāciju vadošajam partnerim.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF