Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 331

protokols Nr. 10, 14. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124
“Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu
darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti
darbam ar riska situācijā esošām personām”
9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā
darba attīstība pašvaldībās”
īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2017.gada 13.jūlija noteikumu Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 9.punktu un Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumu Nr.193 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanas noteikumi” nosacījumus, balstoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.5. “Kvalitatīvs sociālais atbalsts” rīcības virziena R3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība” aktivitāti Nr.220 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība” un ievērojot 2019.gada 29.martā saņemto Labklājības ministrijas atzinumu (domes lietvedības sistēmā reģistrēts ar Nr. 11-19/5424), Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 8.februāra apvienoto komiteju ārkārtas sēdes protokolu Nr.1.2-28/1, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”” īstenošanu (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta sadarbības partnera projekta kopējās izmaksas 43 667.00 EUR (četrdesmit trīs tūkstoši seši simti sešdesmit septiņi euro un 00 centi) saskaņā ar šī Lēmuma pielikumu, tajā skaitā:

6.1. attiecināmo izmaksu summa 43 374.73 EUR (četrdesmit trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit četri euro 73 centi, kur:

6.1.1. Labklājības ministrijas piešķirtais finansējums ir 31 461.51 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis četri simti sešdesmit viens euro un 51 centi) jeb 72.53% no attiecināmām izmaksām, no kura Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% un valsts budžeta finansējums ir 15%;

6.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums par apmācību un supervīzijas izmaksām ir 11 913.22 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti trīspadsmit euro un 22 centi) jeb 27.47% no attiecināmām izmaksām;

6.2. neattiecināmo izmaksu summa, kura sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība, sastāda 292.27 EUR (divi simti deviņdesmit divi euro un 27 centi).”

2. Izteikt Lēmuma 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Projekta priekšfinansējumu līdz 6260,00 EUR (seši tūkstoši divi simti sešdesmit euro un 00 centi) segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.”

3. Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī Lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 25.jūlija lēmumam Nr.331

(protokols Nr.10, 14.punkts)

Projekta
"Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās"
finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde

Funkcionālās klasifikācijas kods: 10.920

Kopējais projekta finansējums: 43 667 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 43 374.73 EUR, no kurām Labklājības ministrijas piešķirtais finansējums ir 31 461.51 EUR jeb 72.53% no attiecināmajām izmaksām (t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 26 742.28 EUR jeb 85% un valsts budžeta finansējums ir 4 719.23 EUR jeb 15%), pašvaldības līdzfinansējumu ir 11 913.22 EUR jeb 27.47% no attiecināmajām izmaksām, neattiecināmās izmaksas, kas tiek segtas no pašvaldības budžeta ir 292.27 EUR; pašvaldības priekšfinansējums 6260 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2018.gads

2019 gads

2020.gads

2021.gads

2022.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

7 400

8 598

11 312

6 887

6 260

16 682

12 557

12 557

14 662

49 928

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

1 462

6 230

5 355

4 790

1 462

4 156

4 156

4 156

no pašvaldības budžeta

1 462

2 966

627

1 462

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

3 264

4 728

4 790

4 156

4 156

4 156

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

5480

780

780

6 260

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

1920

1 799

1 799

2 520

2 520

3 154

11 913

Pašvaldības budžeta līdzekļi iepriekšējo periodu neattiecināmo izmaksu segšanai

293

293

293

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

4 264

5 082

1 532

1 470

12 348

5 881

5 881

7 352

31 462

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

7 400

8 598

11 312

6 887

6 260

16 682

12 557

12 557

14 662

49 928

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

5938

2 368

5 957

2 097

2 104

12 526

8 401

8 401

8 402

43 668

Atlikums perioda beigās, t.sk:

1462

6 230

5 355

4 790

4 156

4 156

4 156

4 156

6 260

6 260

kases apgrozības līdzekļi

1462

6 230

5 355

4 790

4 156

4 156

4 156

4 156

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

6 260

6 260


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF