Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 332

protokols Nr. 10, 15. punkts

Par kustamās mantas atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas pamatskolas (2019.gada 23.maijā mainīts skolas nosaukums no “Jūrmalas pilsētas internātpamatskola” uz “Jūrmalas pilsētas pamatskola” ar “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikumā Nr.33 “Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas nolikums”” Nr.19 protokols Nr.7, 20.punkts) bilancē atrodas mikroautobuss FORD TRANSIT ar valsts reģistrācijas Nr. EC1730 (turpmāk -Transportlīdzeklis).

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka publiskas personas kustamo mantu var atsavināt, pārdodot par brīvu cenu. Minētā likuma 37.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro. Šajā gadījumā pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka par atlikušo bilances vērtību.

Transportlīdzekļa pirmā reģistrācija – 2000.gada 1.janvāris ar bilances (iegādes) vērtību 7.515.72 EUR, pēc grāmatvedības datiem uz 2019.gadu atlikusī bilances vērtība ir 0.00.EUR.

Izvērtējot kustamās mantas bilances vērtību un sertificēta kustamās mantas vērtētāja Gunāra Gailāna 2019.gada 27.marta Transportlīdzekļa novērtēšanas aktā Nr.19/212 (pielikums) norādīto transportlīdzekļa ātrās realizācijas vērtību – 100 EUR, secināms, ka, nododot pārstrādei licencētā automašīnu pārstrādes uzņēmumā, kustamās mantas cena ir augstāka.

Izvērtējot kustamās mantas nolietojumu un tā vispārējo tehnisko stāvokli, lai nodrošinātu racionālu un lietderīgu kustamās mantas apsaimniekošanu, kas nav nepieciešama pašvaldības funkciju un Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas funkciju nodrošināšanai, lietderīgi ir kustamo mantu atsavināt – pārdodot to par brīvu cenu.

Ņemot vērā  minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 3.panta pirmās daļa 2.punktu, 4.panta pirmo un otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto un piekto daļu, 9.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu un 2019.gada 10.maija Izglītības un kultūras jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.7, 20.punkts), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt kustamo mantu – transportlīdzekli FORD TRANSIT (reģistrācijas EC1730 ) nosakot atsavināšanas veidu – pārdodot to par brīvu cenu.

2. Apstiprināt transportlīdzekļa FORD TRANSIT ar reģistrācijas Nr. EC1730 cenu – 100 EUR (viens simts euro, 00 centi), kas noteikta, ņemot vērā transportlīdzekļa cenu, nododot to pārstrādei.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas pamatskolai divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas sagatavot pirkuma pārdevuma līgumu par kustamās mantas nodošanu pārstrādei par lēmuma 2.punktā norādīto cenu, kā arī organizēt un rīkot kustamās mantas atsavināšanu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF