Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 333

protokols Nr. 10, 16. punkts

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas
2019.gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai
vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes
politikas plānošanas dokumentiem” projekta
“Ilgtspējīga [sa]darbība” īstenošanu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P.3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.4.:“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.182 “Jauniešu informācijas pieejamības nodrošināšana saskaņā ar ikviena pilsētas jaunieša vajadzībām”, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmuma Nr.58 „Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam” rīcības plāna rīcībām U 2.1. “Nodrošināt jauniešiem aktuālu, kvalitatīvu, pieejamu un saistošu informāciju, balstoties uz jauniešu vajadzībām” un U 3.3. “Veidot izpratni par neformālās izglītības būtību un izmantošanas iespējām”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu, kā arī, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 23.maija lēmumu Nr.220 “Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” atklātajā projektu konkursā”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2019.gada 11.jūnija lēmumu Nr.2-23/120 “Par finansējuma piešķiršanu ar nosacījumu projekta “Ilgtspējīga [sa]darbība” īstenošanai” un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2019.gada 25.jūnija lēmumu Nr.2-23/151 “Par nosacījumu izpildi” Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projektu „Ilgtspējīga [sa]darbība” (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – veicināt jaunatnes politikas attīstību Jūrmalas pilsētā, veidojot ilgtspējīgu starpinstitucionālo un starpnozaru sadarbības sistēmu starp darbā ar jaunatni iesaistītajiem.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. apzināti darbā ar jaunatni iesaistītie Jūrmalas pilsētā un izveidota vienota savstarpējā komunikācijas stratēģija;

3.2. izveidota vienota darbā ar jaunatni iesaistīto kontaktpersonu datubāze un resursu karte;

3.3. izveidota mājaslapa, kurā regulāri tiek publicēta informācija par Jūrmalas jauniešu iespējām, aktualitātēm un pieejama informācija par darbā ar jaunatni iesaistītajiem un viņu darbības jomu;

3.4. darbā ar jaunatni iesaistītie apzināsies Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centru un Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju kā galveno jaunatnes politikas virzītāju Jūrmalā;

3.5. izvirzītas kopīgas prioritātes darbam ar jauniešiem Jūrmalas pilsētā, kas iekļaujamas Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plānā 2021.-2023.gadam;

3.6. notikušas vismaz divas apmācības darbā ar jaunatni iesaistītajiem, kas uzlabo iesaistīto kompetenci un inovāciju pielietošanu darbā ar jaunatni;

3.7. reizi ceturksnī notikušas darbā ar jaunatni iesaistīto informācijas tīkla dalībnieku pieredzes apmaiņas tikšanās.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2019.gada 26.jūlija līdz 2020.gada 8.jūlijam.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 3 500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi), kas 100% apmērā ir valsts budžeta finansējums, kuru piešķir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

6. Projekta priekšfinansējumu 350,00 EUR (trīs simti piecdesmit eiro un 00 centi) jeb 10% apmērā no šī lēmuma 5.punktā minētajām izmaksām paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai organizēt līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

9. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 25.jūlija lēmumam Nr.333

(protokols Nr.10, 16.punkts)

Projekta

"Ilgtspējīga [sa]darbība"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.510.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 3 500,00, no kurām 100% ir valsts budžeta finansējums, kuru piešķir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 10% jeb 350.00 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2019.gads

2020.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

0

3 150

2 345

3 150

1 912

3 852

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

2 345

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

2 345

1 210

no Eiropas Savienības fonda

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

351

351

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

3 150

3 150

351

3 501

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

0

3 150

2 345

3 150

1 912

3852

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

0

0

805

1 135

1 940

1 561

3 501

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

2 345

1 210

1 210

351

351

kases apgrozības līdzekļi

0

0

2 345

1 210

1 210

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

351

351


Lejupielāde: DOC un PDF