Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 334

protokols Nr. 10, 17. punkts

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.
specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka
pārbūve un restaurācija” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.161 “Par dalību Darbības programmas 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Ķemeru parks)” un Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas (turpmāk – Vērtēšanas komisija) 2019.gada 21.jūnija lēmumu Nr.1.1.2-3/13 “Lēmums par projekta iesnieguma “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” (5.6.2.0/18/I/008) nosacījumu izpildi”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P1.2. “Kūrorta attīstība”, rīcības virziena R1.2.1. “Ilgtspējīgas kūrorta resursu ieguves un izmantošanas attīstība”, aktivitāti Nr.9 “Ķemeru kūrortpoliklīnikas un viesnīcas attīstība”, prioritātes P1.7. “Kultūras tūrisma attīstība”, rīcības virziena R1.7.2. “Kultūras tūrisma infrastruktūras attīstība” aktivitāti Nr.45 “Ķemeru teritorijas un Ķemeru parka infrastruktūras atjaunošana un pilnveide”, prioritātes P2.1. “Ceļu un ielu, to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība”, rīcības virziena R2.1.1. “Ielu un ceļu rekonstrukcija, satiksmes drošības uzlabošana” aktivitāti Nr.63 “Jūrmalas ielu kompleksa, to apgaismojuma uzturēšana, drošības un kvalitātes uzlabošana, t.sk. izstrādājot un īstenojot plānu viedā apgaismojuma uzstādīšanai pilsētas ielās”, Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam mērķa AM1 “Atpūtas, rekreācijas un viesmīlības pakalpojumu pilnveidošana un kvalitāte” uzdevuma U.1.2. “Atpūtas un rekreācijas tūrisma piedāvājuma pilnveidošana vietējiem un ārvalstu viesiem” pasākumu P.1.2.10. “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija”, Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam pasākuma Nr.4.4. “Ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija” aktivitāti Nr.4.4.2 “Gaismekļu un luksoforu nomaiņa” un aktivitāti Nr.4.4.3. “Ielu apgaismojuma uzstādīšana pilsētā vēl neapgaismotajās ielās”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektu “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – revitalizēt daļu Jūrmalas pilsētas Ķemeru degradētās teritorijas, veicot ieguldījumus publiski pieejamas infrastruktūras pilnveidē, tai skaitā parka teritorijas labiekārtošanā, ceļu un ielu pārbūvē, sekmējot saimniecisko darbību un jaunu darba vietu radīšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. pārbūvēta Gleznotāja Miervalža Ķemera gatve, gar ielas malām izveidojot automašīnu stāvvietas;

3.2. atjaunota Katedrāles iela un Tukuma ielas posms;

3.3. pārbūvēts un restaurēts vēsturiskais Ķemeru parks un parka labiekārtojums;

3.4. sasniegti projekta rezultatīvie rādītāji:

3.4.1. revitalizēta degradēta teritorija 20.40 ha platībā;

3.4.2. komersantu skaits, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras - 1 komersants;

3.4.3. jaunizveidoto darba vietu skaits komersantos, kuri guvuši labumu no investīcijām infrastruktūrā – 141 darba vieta;

3.4.4. no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā, atbilstoši 5.1.1.apakšpunktā noteiktajai summai, labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos – 5 780 000.00 EUR (pieci miljoni septiņi simti astoņdesmit tūkstoši euro un 00 centi).

4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2017.gada 2.aprīļa līdz 2021.gada 1.septembrim, (53 (piecdesmit trīs) mēneši), tai skaitā:

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2017.gada 2.aprīļa līdz 2019.gada 1.septembrim (29 (divdesmit deviņi) mēneši);

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2019.gada 2.septembra līdz 2021.gada 1.septembrim (24 (divdesmit četri) mēneši).

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 9 627 807.18 EUR (deviņi miljoni seši simti divdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti septiņi euro un 18 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 7 573 555.82 EUR (septiņi miljoni pieci simti septiņdesmit trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci euro un 82 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 76.32% jeb 5 780 000.00 EUR (pieci miljoni septiņi simti astoņdesmit tūkstoši euro un 00 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 23.68 % jeb 1 793 555.82 EUR (viens miljons septiņi simti deviņdesmit trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci euro un 82 centi), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 15% (3.55% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 269 033.37 EUR (divi simti sešdesmit deviņi tūkstoši trīsdesmit trīs euro un 37 centi);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 85% (20.13% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 1 524 522.45 EUR (viens miljons pieci simti divdesmit četri tūkstoši pieci simti divdesmit divi euro un 45 centi).

5.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, kas nepieciešama Ķemeru kultūrvēsturiskajā parkā esošo pieminekļu, tai skaitā paviljona – rotondas uz Mīlestības saliņas restaurācijai, jaunu labiekārtojuma elementu uzstādīšanai, parka teritorijas apzaļumošanai, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, elektronisko sakaru tīklu izbūvei, publiski pieejamas tualetes izbūvei un izbūves veikšanai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādei, ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 2 054 251.36 EUR (divi miljoni piecdesmit četri tūkstoši divi simti piecdesmit viens euro un 36 centi).

6. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt šādi:

6.1. priekšfinansējums, kas nodrošināts projekta īstenošanai nepieciešamā būvprojekta izstrādei un būvprojekta ekspertīzes veikšanai un segts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada un 2018.gada budžeta līdzekļiem ir 298 628.00 EUR (divi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši seši simti divdesmit astoņi euro un 00 centi), atbilstoši lēmuma 5.1.punktā noteiktajai proporcijai un 5.2.punktā minētajam tiek sadalīts:

6.1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma daļa projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir 46 863.68 EUR (četrdesmit seši tūkstoši astoņi simti sešdesmit trīs euro un 68 centi);

6.1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma daļa projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir 177 676.65 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi tūkstoši seši simti septiņdesmit seši euo un 65 centi);

6.1.3. Valsts budžeta dotācijas daļa projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir 8 270.06 EUR (astoņi tūkstoši divi simti septiņdesmit euro un 06 centi);

6.1.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma daļa projekta neattiecināmo izmaksu segšanai ir 65 817.61 EUR (sešdesmit pieci tūkstoši astoņi simti septiņpadsmit euro un 61 cents).

6.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums lēmuma 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.1.apakšpunktā minēto, ir 1 477 658.77 EUR (viens miljons četri simti septiņdesmit septiņi tūkstoši seši simti piecdesmit astoņi euro un 77 centi), un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020. – 2021.gada budžeta, tajā skaitā, piesaistot aizņēmumu;

6.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējum s lēmuma 5.2.punktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.4.apakšpunktā minēto, ir 1 988 433.75 EUR (viens miljons deviņi simti astoņdesmit astoņi tūkstoši četri simti trīsdesmit trīs euro un 75 centi), un atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2021.gada budžeta, tajā skaitā, piesaistot aizņēmumu;

6.4. Priekšfinansējums 10% apmērā no lēmuma 5.1.1.apakšpunktā noteiktās summas un daļa no lēmuma 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktās summas, ņemot vērā šī lēmuma 6.1.2. un 6.1.3.apakšpunktā minēto, jeb 445 859.96 EUR (četri simti četrdesmit pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņi euro un 96 centi), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžeta, tajā skaitā, piesaistot aizņēmumu.

7. Projekta naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu, atbilstoši precizētajam projekta darbību ieviešanas kalendārajam plānam. Projekta izmaksu sadārdzinājuma gadījumā, ja tiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā noteiktais projekta izmaksu apjoms līdz 1% no projekta kopsummas, izmaiņas tiek precizētas veicot budžeta grozījumus.

8. Pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas lēmumā noteikto, uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai organizēt Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru līdz 2019.gada 2.septembrim.

9. Projekta ieviešanu uzdot Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 25.jūlija lēmumam Nr.334

(protokols Nr.10, 17.punkts)

Projekta

"Ķemeru parka pārbūve un restaurācija"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa

Funkcionālās klasifikācijas kods: 08.100.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 9 627 807.18 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 7 573 555.82 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 5 780 000 EUR jeb 76.32%, Valsts budžeta dotācija ir 269 033.37 EUR jeb 3.55%, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 1 524 522.45 EUR jeb 20.13%; neattiecināmās izmaksas 2 054 251.36 EUR apmērā tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 631 806.67 EUR apmērā no Jūrmalas pilsētas budžeta līdzekļiem.

Pozīcija / gads

2017.-2018.gads

2019.gads

2020.gads

2021.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

298 628

0

0

0

1 994 609

1 994 609

5 468 525

2 683 801

10 259 616

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

185 947

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

8 270

no Eiropas Savienības fonda

177 677

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

185 947

0

445 860

631 807

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

46 863

0

532 405

945 255

1 524 523

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

65 818

354 793

354 793

1 073 740

559 901

2 054 252

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

1 639 816

1 639 816

3 676 433

732 785

6 049 034

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

298 628

0

0

0

1 994 609

1 994 609

5 468 525

2 683 801

10 259 616

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

298 628

0

0

0

1 808 662

1 808 662

5 468 525

2 051 994

9 627 809

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

0

185 947

185 947

0

631 807

631 807

kases apgrozības līdzekļi

0

0

0

0

185 947

185 947

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

631 807

631 807


Lejupielāde: DOC un PDF