Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 335

protokols Nr. 10, 18. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.506
“Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas
Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka)
energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2018.gada 15.novemra starp Jūrmalas pilsētas domi un Centrālā finanšu un līguma aģentūru noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/17/I/110 1.pielikuma “Vienošanās vispārīgie noteikumi” 2.1.20.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteiktajam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.506 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 172 935.33 EUR (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci euro un 33 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 144 547.44 EUR (viens simts četrdesmit četri tūkstoši pieci simti četrdesmit septiņi euro un 44 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 54.50% jeb 78 773,39 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro un 39 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 45.50% jeb 65 774.05 EUR (sešdesmit pieci tūkstoši septiņi simti septiņdesmit četri euro un 05 centi), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 15% (6.82% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 9 865.36 EUR (deviņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit pieci euro un 36 centi);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 85% (38.68% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 55 908.69 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši deviņi simti astoņi euro un 69 centi).

5.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 28 387.89 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit septiņi euro un 89 centi).

2. Izteikt Lēmuma 6.1., 6.2., 6.3. un 6.4.punktu šādā redakcijā:

“6.1. priekšfinansējums, kas nodrošināts projekta īstenošanai nepieciešamā būvprojekta izstrādei un segts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada un 2018.gada budžeta līdzekļiem 4 896,41 EUR (četri tūkstoši astoņi simti deviņdesmit seši euro un 41 cents), atbilstoši lēmuma 5.1. un 5.2.punktā noteiktajai proporcijai tiek sadalīts:

6.1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 38.68% jeb 1893.93 EUR (viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit trīs euro un 93 centi);

6.1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma daļa ir 54.50% jeb 2668.54 EUR (divi tūkstoši seši simti sešdesmit astoņi euro un 54 centi);

6.1.3. Valsts budžeta dotācijas daļa ir 6.82% jeb 333.94 EUR (trīs simti trīsdesmit trīs euro un 94 centi).

6.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums lēmuma 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.1.apakšpunktā minēto, ir 54 014.76 EUR (piecdesmit četri tūkstoši četrpadsmit euro un 76 centi), un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.

6.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums, lēmuma 5.2.punktā noteikto projekta neattiecināmo izmaksu segšanai ir 28 387.89 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit septiņi euro un 89 centi), un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

6.4. priekšfinansējums, 10% no lēmuma 5.1.1.apakšpunktā un 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktās summas, ņemot vērā 6.1.2. un 6.1.3.apakšpunktā minēto līdzfinansējumu, jeb 5 861.40 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti sešdesmit viens euro un 40 centi), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.”.

3. Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 25.jūlija lēmumam Nr.335

(protokols Nr.10, 18.punkts)

Projekta

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēkas)
energoefektivitātes paaugstināšana

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.210

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 172 935.33 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 144 547.44 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 78 773.39 EUR jeb 54.50%, Valsts budžeta dotācija ir 9 865.36 EUR jeb 6.82%, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 55 908.69 EUR jeb 38.68%; neattiecināmās izmaksas 28 387.89 EUR apmērā tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 10% jeb 8 863.88 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2017.-2018.gada izpilde

2019.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

45391

40495

161766

47594

8864

176906

181802

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

40495

40495

41318

0

40495

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

4760

no Eiropas Savienības fonda

40495

40495

36558

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

3002

5862

5862

8864

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

1894

54015

54015

55909

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

27035

1355

28390

28390

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.3.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

40495

34359

4921

8864

48144

88639

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

45391

40495

161766

47594

8864

176906

181802

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

4896

120448

47594

168042

172938

Atlikums perioda beigās, t.sk:

40495

40495

41318

0

8864

8864

8864

kases apgrozības līdzekļi

40495

40495

41318

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

8864

8864

8864


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF