Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 336

protokols Nr. 10, 19. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.49
“Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana
Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība
pilsētplānošanā sabiedrības veselības
uzlabošanai/ HEAT” īstenošanu”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.30 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””, kā rezultātā, ar mērķi koncentrēt uz tūrisma attīstību vērstas rīcības un aktivitātes Attīstības pārvaldē, reorganizējot Tūrisma un Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas tika izveidota viena struktūrvienība Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa un, izvērtējot Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta nolikumā Nr.31 “Attīstības pārvaldes nolikums” Attīstības pārvaldes Stratēģiskas plānošanas nodaļas un Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības nodaļas nolikumos noteiktos uzdevumus, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktam Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.49 “Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” īstenošanu” šādu grozījumu:

Izteikt Lēmuma 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF