Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 340

protokols Nr. 10, 23. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.
specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka
pārbūve un restaurācija” īstenošanai

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas (turpmāk – Vērtēšanas komisija) 2019.gada 21.jūnija lēmumam Nr.1.1.2-3/13 “Lēmums par projekta iesnieguma “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” (5.6.2.0/18/I/008) nosacījumu izpildi”, ievērojot likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un piektās daļas 3.punktu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 6. un 7.punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P1.2. “Kūrorta attīstība”, rīcības virziena R1.2.1. “Ilgtspējīgas kūrorta resursu ieguves un izmantošanas attīstība” aktivitāti Nr.9 “Ķemeru kūrortpoliklīnikas un viesnīcas attīstība”, prioritātes P1.7. “Kultūras tūrisma attīstība”, rīcības virziena R1.7.2. “Kultūras tūrisma infrastruktūras attīstība” aktivitāti Nr.45 “Ķemeru teritorijas un Ķemeru parka infrastruktūras atjaunošana un pilnveide”, prioritātes P2.1. “Ceļu un ielu, to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība”, rīcības virziena R2.1.1. “Ielu un ceļu rekonstrukcija, satiksmes drošības uzlabošana” aktivitāti Nr.63 “Jūrmalas ielu kompleksa, to apgaismojuma uzturēšana, drošības un kvalitātes uzlabošana, t.sk. izstrādājot un īstenojot plānu viedā apgaismojuma uzstādīšanai pilsētas ielās”, Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam mērķa AM1 “Atpūtas, rekreācijas un viesmīlības pakalpojumu pilnveidošana un kvalitāte” uzdevuma U.1.2. “Atpūtas un rekreācijas tūrisma piedāvājuma pilnveidošana vietējiem un ārvalstu viesiem” pasākumu P.1.2.10. “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija”, Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam pasākuma Nr.4.4. “Ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija” aktivitāti Nr.4.4.2 “Gaismekļu un luksoforu nomaiņa” un aktivitāti Nr.4.4.3. “Ielu apgaismojuma uzstādīšana pilsētā vēl neapgaismotajās ielās”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas pilsētas pašvaldības lēmums ņemt vidēja termiņa aizņēmumu līdz 3 911 954 euro ar izņemšanu 2019.- 2021.gadā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanai.

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams 13 gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 3 gadiem.

3. Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF