Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 342

protokols Nr. 10, 26. punkts

Par būvju nojaukšanu Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 7.maijā saņemts nekustamā īpašuma Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BALTIC MARINE INVEST” iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/2244; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo vasaras atpūtas māju (būves kadastra apzīmējums 1300 014 8301 001), vasaras atpūtas māju (būves kadastra apzīmējums 1300 014 8301 002), vasaras atpūtas māju (būves kadastra apzīmējums 1300 014 8301 003), vasaras atpūtas māju (būves kadastra apzīmējums 1300 014 8301 004), vasaras atpūtas māju (būves kadastra apzīmējums 1300 014 8301 005), vasaras atpūtas māju (būves kadastra apzīmējums 1300 014 8301 006) un vasaras atpūtas māju (būves kadastra apzīmējums 1300 014 8301 007), Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā (turpmāk – būves).

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7229, būvju foto fiksācijas, apbūves plānu, un ņemot vērā būves īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu.

Būves daļēji atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas aizsardzības zonā. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums” tai noteikto kompetenci, 2019.gada 11.jūnija vēstulē Nr.11-06.1/2710 norādījusi, ka piekrīt būvju nojaukšanai.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2019.gada 7.maija atzinumu (protokols Nr.14 – 20/05), Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst vasaras atpūtas mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 014 8301 001), vasaras atpūtas mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 014 8301 002), vasaras atpūtas mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 014 8301 003), vasaras atpūtas mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 014 8301 004), vasaras atpūtas mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 014 8301 005), vasaras atpūtas mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 014 8301 006) un vasaras atpūtas mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 014 8301 007), Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai vasaras atpūtas mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 014 8301 001), vasaras atpūtas mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 014 8301 002), vasaras atpūtas mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 014 8301 003), vasaras atpūtas mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 014 8301 004), vasaras atpūtas mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 014 8301 005), vasaras atpūtas mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 014 8301 006) un vasaras atpūtas mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 014 8301 007), Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF