Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 343

protokols Nr. 10, 27. punkts

Par zemes vienību Lapotnes ielā 15, Jūrmalā, un
Lapotnes ielā 19, Jūrmalā, apvienošanu,
adreses likvidēšanu un piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2019.gada 6.jūnija iesniegumu Nr.16, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 7.jūnijā reģistrēts ar Nr.14-3/2925, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes vienību Lapotnes ielā 15, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 1907, un Lapotnes ielā 19, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 1905, apvienošanu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Lapotnes ielā 15, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 021 1907 Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6375 nostiprinātas privātpersonai (turpmāk – īpašnieks). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 1311 m2, kadastra apzīmējums 1300 021 1907 dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 1907 001 un funkcionāli saistītām ēkām ar kadastra apzīmējumu 1300 021 1907 002, 1300 021 1907 003, 1300 021 1907 004, 1300 021 1907 005.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Lapotnes ielā 19, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 021 1905 Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1986 nostiprinātas privātpersonai (turpmāk – īpašnieks). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 1173 m2, kadastra apzīmējums 1300 021 1905.

Sabiedrība 2019.gada 3.maijā ir saņēmusi zemes vienības Lapotnes ielā 15, Jūrmalā, un zemes vienības Lapotnes ielā 19, Jūrmalā (turpmāk – zemes vienības) īpašnieku iesniegumu ar lūgumu veikt zemes vienību apvienošanu.

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts noteic, ka zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Zemes vienības nav apgrūtinātas ar kredītsaistībām. Par zemes vienību īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība, un saskaņā ar informāciju konkrētos Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumos uz tām nav atklājies mantojums.

2019.gada 19.jūnijā Domē iesniegta uzturu ņēmēju piekrišana, reģistrēta ar Nr.14-3/3184, par zemes vienību Lapotnes iela 15, Jūrmalā, un Lapotnes iela 19, Jūrmalā, apvienošanu.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļās 2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 12.2., 14., 18.2., 28. un 30.punktiem, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 16.punktu un 2019.gada 17.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu Nr.1.2-21/7, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Lapotnes ielā 15, Jūrmalā, ar kopējo platību 1311 m2, kadastra apzīmējums 1300 021 1907, un Lapotnes iela 19, Jūrmalā, ar kopējo platību 1173 m2, kadastra apzīmējums 1300 021 1905, apvienošanu saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Noteikt apvienotajai zemes vienībai ar platību 2484 m2 adresi Lapotnes iela 15, Jūrmala.

3. Noteikt zemes vienības Lapotnes ielā 15, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

4. Zemes vienībai Lapotnes ielā 15, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.6375 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.2.1. ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns zemes vienības apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

5. Likvidēt zemes vienību Lapotnes iela 19, Jūrmala, ar kadastra apzīmējumu 1300 021 1905 un adresi zemes vienībai Lapotnes iela 19, Jūrmala.

6. Uzdot zemes vienības Lapotnes ielā 15, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemes vienības teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF