Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 344

protokols Nr. 10, 28. punkts

Par zemes vienību Piestātnes ielā 9, Jūrmalā, un
Piestātnes ielā 1122, Jūrmalā, apvienošanu
un nosaukuma likvidēšanu

Izskatot SIA „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2019.gada 3.jūlija iesniegumu Nr.19, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.14-3/3424, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašumu Piestātnes ielā 9, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 1704 un Piestātnes ielā 1122, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 0211 (turpmāk – nekustamie īpašumi) apvienošanu, Dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Piestātnes ielā 9, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 1704, saskaņā ar informāciju Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.312, nostiprinātas divām privātpersonām.

Īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu Piestātnes ielā 1122, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 0211, saskaņā ar informāciju Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000582861, nostiprināta privātpersonai.

Sabiedrība ir saņēmusi nekustamo īpašumu īpašnieku 2019.gada 27.jūnija iesniegumu ar lūgumu izstrādāt nekustamo īpašumu apvienošanas projektu.

Nekustamais īpašums Piestātnes ielā 9, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 1695 m2 platībā, uz kura atrodas viena pamatceltne un viena palīgceltne.

Nekustamais īpašums Piestātnes ielā 1122, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 38 m2 platībā.

Nekustamie īpašumi nav apgrūtināti ar kredītsaistībām. Par zemes vienību īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un uz to nav atklājies mantojums.

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts noteic, ka zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmuma Nr.305 “Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, sadales apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu” (turpmāk – lēmums Nr.305) 1.4.apakšpunktu un 6.punktu starpgabals Piestātnes ielā 1122, Jūrmalā, ar platību 38 m2 pievienojams zemes vienībai Piestātnes ielai 9, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 1704.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļās 2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8., 9., 14., 28. un 30.punktiem, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13., 16., 23. un 1593.punktiem, 2018.gada 14.jūnija lēmuma Nr.305 “Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, sadales apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu” 1.4.apakšpunktu un 6.punktu, un 2019.gada 17.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu Nr.1.2-21/7, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Piestātnes ielā 9, Jūrmalā, ar kopējo platību 1695 m2, kadastra apzīmējums 1300 008 1704, un Piestātnes ielā 1122, Jūrmalā, ar kopējo platību 38 m2, kadastra apzīmējums 1300 008 0211, apvienošanas projektu saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Noteikt, ka zemes vienības Piestātnes ielā 9, Jūrmalā, platība pēc zemes vienību apvienošanas ir 1733 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt zemes vienības Piestātnes ielā 9, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

4. Zemes vienībai Piestātnes ielā 9, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

5. Uzdot zemes vienības Piestātnes ielā 9, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemes vienības teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6. Likvidēt zemes vienību un nosaukumu zemes vienībai Piestātnes iela 1122, Jūrmala, ar kadastra apzīmējumu 1300 008 0211.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses ( Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF