Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 345

protokols Nr. 10, 29. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Oļģerta ielā 8, Jūrmalā,
un adreses piešķiršanu

Izskatot SIA „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2019.gada 1.jūlija iesniegumu Nr.18, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.1.1-37/10697, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Oļģerta ielā 8, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 1110 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Oļģerta ielā 8, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 1110, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1355 nostiprinātas SIA "AB.LV Transform 4", kuram saskaņā ar Lursoft datu bāzi nosaukums mainīts uz SIA PILLAR 4 & 6, vienotais reģistrācijas Nr. 40103210494 (turpmāk – īpašnieks). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 7762 m2 platībā.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības īpašnieka pilnvarotās personas Vārds Uzvārds (pilnvara reģistrēta Rīgā, 2018.gada 6.septembrī, Nr. P4&6P/2018/6) 2019.gada 12.jūnija iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2019.gada 30.aprīļa darba uzdevumu - nosacījumiem Nr. 14-15/17 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana, izveidojot četras zemes vienības 1940 m2, 1942 m2, 1940 m2, un 1940 m2 platībā.

Zemes vienība nav apgrūtināta ar kredītsaistībām, par zemes vienības tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1.apakšpunktu, 17.6.apakšpunktu, 18.punktu, un 2.pielikumā „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1. un 28.2.punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13. un 247.apakšpunktiem, un 2019.gada 17.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Oļģerta ielā 8, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 1110, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Oļģerta ielā 8, Jūrmalā, ar kopējo platību 7762 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu Nr.4 1940 m2 platībā un piešķirot adresi Kārļa iela 1, Jūrmala, atdalot zemes vienības daļu Nr.2 1942 m2 platībā un piešķirot adresi Kārļa iela 1A, Jūrmala, un atdalot zemes vienības daļu Nr.1 1940 m2 platībā un piešķirot adresi Kārļa iela 3, Jūrmala, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Oļģerta ielā 8, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1940 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Oļģerta ielā 8, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Zemes vienībai Oļģerta ielā 8, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Oļģerta ielā 8, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Kārļa iela 1, Jūrmala, ar kopējo platību 1940 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu zemes vienība Nr.4.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Kārļa ielā 1, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Kārļa ielā 1, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Kārļa ielā 1, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Izveidot zemes vienību Kārļa iela 1A, Jūrmala, ar kopējo platību 1942 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu zemes vienība Nr.2.

12. Noteikt, ka zemes vienībai Kārļa ielā 1A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

13. Zemes vienībai Kārļa ielā 1A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

14. Uzdot zemes vienības Kārļa ielā 1A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

15. Izveidot zemes vienību Kārļa iela 3, Jūrmala, ar kopējo platību 1940 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu zemes vienība Nr.1.

16. Noteikt, ka zemes vienībai Kārļa ielā 3, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

17. Zemes vienībai Kārļa ielā 3, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

18. Uzdot zemes vienības Kārļa ielā 3, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF