Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 346

protokols Nr. 10, 30. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Mellužu prospektā 27, Jūrmalā,
un adreses piešķiršanu

Izskatot SIA „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2019.gada 27.maija iesniegumu Nr.13, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.1.1-37/8795 un 2019.gada 10.jūnija iesniegumu Nr.16, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.1.1-37/9571, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Mellužu prospektā 27, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 2109 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē turpmāk minēto:

Īpašuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu Mellužu prospektā 27, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 2109 001, (turpmāk – Būvju īpašums) nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000086171 vienai privātpersonai un uz nekustamo īpašumu Mellužu prospektā 27, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 2109, sastāv no zemes vienības 2642 m2 platībā un divām pamatceltnēm un četrām palīgceltnēm (turpmāk – Nekustamais īpašums) ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.849 citai privātpersonai.

Sabiedrība ir saņēmusi Nekustamā īpašuma īpašnieka pilnvarotās personas (pilnvarojuma akts (ģenerālpilnvara) iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā 2016.gada 30.septembrī ar Nr.2788, Rīgas apgabaltiesā, Zvērināta notāre Santa Terjohina) 2019.gada 9.maija iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētam Nekustamajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts Nekustamajam īpašumam izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2017.gada 18.aprīļa darba uzdevumu - nosacījumiem Nr. 14-15/18 un Pilsētplānošanas nodaļas 2019.gada 15.aprīļa grozījumiem 2017.gada 18.aprīļa darba uzdevumā - nosacījumos Nr. 14-15/18 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Zemes ierīcības projekta Nekustamajam īpašumam mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas zemes vienības 1882 m2 un 760 m2 platībā.

Zemes ierīcības projekts Nekustamajam īpašumam 2019.gada 16.maijā saskaņots ar Būvju īpašuma Mellužu prospektā 27, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 2109 001, īpašnieci.

Zemes vienības ierīcības projekts 2019.gada 4.jūnijā saskaņots ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldi, saskaņojuma Nr.46.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par Nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1.apakšpunktu, 17.6.apakšpunktu, 18.punktu, un 2.pielikumā „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1. un 28.2.punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13., 14., 15.4. un 1396.apakšpunktiem, un 2019.gada 17.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Mellužu prospektā 27, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 2109, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Mellužu prospektā 27, Jūrmalā, ar kopējo platību 2642 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 760 m2 platībā un piešķirot adresi Dārzu iela 12, Jūrmala, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Mellužu prospektā 27, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1882 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Mellužu prospektā 27, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Atcelt zemes vienībai Mellužu prospektā 27, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 849 III. daļas 1.iedaļas ierakstā Nr. 1.1., ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 014 0324 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

6. Uzdot zemes vienības Mellužu prospektā 27, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Dārzu iela 12, Jūrmala, ar kopējo platību 760 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Dārzu ielā 12, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Dārzu ielā 12, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 2109 001 Mellužu prospekts 27, korpuss 1, Jūrmala, uz adresi Dārzu iela 12, Jūrmala.

11. Uzdot zemes vienības Dārzu ielā 12, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses ( Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF