Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 347

protokols Nr. 10, 31. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Ventspils šosejā 9, Jūrmalā,
un adreses piešķiršanu

Izskatot SIA „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2019.gada 6.jūnija iesniegumu Nr.15, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.1.1-37/9475, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Ventspils šosejā 9, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 3019 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Ventspils šosejā 9, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 3019, (turpmāk – Nekustamais īpašums) ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000588078 privātpersonai. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 4800 m2 platībā un dzīvojamās ēkas.

Sabiedrība ir saņēmusi Nekustamā īpašuma īpašnieka 2019.gada 14.maija iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu Nekustamajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts Nekustamajam īpašumam izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2017.gada 24.aprīļa darba uzdevumu - nosacījumiem Nr. 14-15/15 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot trīs zemes vienības 2400 m2, 1200 m2 un 1200 m2 platībā.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par Nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1.apakšpunktu, 17.6.apakšpunktu, 18.punktu, un 2.pielikumā „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1. un 28.2.punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13. un 1822. apakšpunktiem, un 2019.gada 17.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Ventspils šosejā 9, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 3019, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Ventspils šosejā 9, Jūrmalā, ar kopējo platību 4800 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu Nr.2 1200 m2 platībā un piešķirot adresi Ventspils šoseja 11, Jūrmala, un atdalot zemes vienības daļu Nr.3 1200 m2 platībā un piešķirot adresi Dzirksteles iela 63A, Jūrmala, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Ventspils šosejā 9, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 2400 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Ventspils šosejā 9, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Atcelt zemes vienībai Ventspils šosejā 9, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000588078 III. daļas 1.iedaļas ierakstā Nr. 1.2., ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0166 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

6. Uzdot zemes vienības Ventspils šosejā 9, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Ventspils šoseja 11, Jūrmala, ar kopējo platību 1200 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu zemes vienība Nr.2.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Ventspils šoseja 11, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Ventspils šoseja 11, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Ventspils šoseja 11, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Izveidot zemes vienību Dzirksteles iela 63A, Jūrmala, ar kopējo platību 1200 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu zemes vienība Nr.3.

12. Noteikt, ka zemes vienībai Dzirksteles iela 63A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

13. Zemes vienībai Dzirksteles iela 63A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

14. Uzdot zemes vienības Dzirksteles iela 63A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF