Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 348

protokols Nr. 10, 32. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas
apstiprināšanu Zemeņu ielā 18, Jūrmalā, un
Zemeņu ielā 18A, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2019.gada 5.jūlija iesniegumu Nr.20, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.1.1-37/11002, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienību Zemeņu ielā 18, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 6601, un Zemeņu ielā 18A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 6606 (turpmāk – zemes vienības) robežu pārkārtošanai, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Zemeņu ielā 18, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 014 6601, saskaņā ar informāciju Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2959, nostiprinātas vienai personai. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 686 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 014 6601 un dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6601 001.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Zemeņu ielā 18A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 014 6606, saskaņā ar informāciju Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2040, nostiprinātas vienai personai. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 1741 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 014 6606, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6606 001 un pirts ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6606 002.

Zemes vienība Zemeņu ielā 18, Jūrmalā, robežojas ar zemes vienību Zemeņu ielā 18A, Jūrmala.

Sabiedrība 2019.gada 17.jūnijā ir saņēmusi nekustamā īpašuma Zemeņu ielā 18, Jūrmalā, īpašnieces iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībām.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2019.gada 5.jūnija darba uzdevumu - nosacījumiem Nr. 14-15/23 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības zemes vienību robežu pārkārtošana nemainot esošo zemes vienību platības.

Zemes ierīcības projekts ir saskaņots ar visiem zemes ierīcības projektā iekļautajiem nekustamo īpašumu īpašniekiem.

Nekustamā īpašuma Zemeņu ielā 18, Jūrmalā, kreditors AS “Swedbank”, vienotais reģistrācijas Nr.40003074764, 2019.gada 14.jūnijā, ir sniedzis piekrišanu Nr.A08.04-03/SWBL-8989, zemes ierīcības projekta izstrādei un apstiprināšanai.

Nekustamajiem īpašumiem nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tiem nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 19.pantu, 21.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 14., 19.punktu un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 26.punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13.punktu un 2019.gada 17.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībām Zemeņu ielā 18, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 6601, un Zemeņu ielā 18A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 6606, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienību Zemeņu ielā 18, Jūrmalā, ar kopējo platību 686 m2, Zemeņu ielā 18A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1741 m2, zemes vienību robežu pārkārtošanu, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Zemeņu ielā 18, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 686 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Zemeņu ielā 18, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Zemes vienībai Zemeņu ielā 18, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6601 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Zemeņu ielā 18, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Noteikt, ka zemes vienības Zemeņu ielā 18A, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 1741 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Zemeņu ielā 18A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Zemeņu ielā 18A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6606 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Zemeņu ielā 18A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF