Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 351

protokols Nr. 10, 35. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.603
“Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā,
Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43
galīgās redakcijas apstiprināšanu”
atcelšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2008.gada 3.jūlija lēmumu Nr.603 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 galīgās redakcijas apstiprināšanu” tika noteikts, ka izstrādātā detālplānojuma redakcija zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 ir galīgā redakcija.

Ar Domes 2008.gada 3.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.62 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.62) tika apstiprināta detālplānojuma zemesgabalam Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43, Jūrmalā, projekta grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (turpmāk – Teritorijas plānojuma Apbūves noteikumi) 2495.punkts noteic, ka pirms šo noteikumu spēkā stāšanās apstiprināto detālplānojumu īstenošana jāuzsāk divu gadu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās vai atbilstoši noslēgtajam administratīvajam līgumam par detālplānojuma īstenošanu. Par detālplānojuma īstenošanas uzsākšanu uzskatāma plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšana (ja tā termiņš nav beidzies) vai būvatļaujas izsniegšana.

Apbūves noteikumu noteiktajā termiņā nav uzsākta detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 īstenošana - nav apstiprināta projekta dokumentācija un nav izsniegta būvatļauja.

Dome 2010.gada 21.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.710 “Par zemesgabalu Jūrmalā, Vidus prospektā 40, Jūrmalā, Meža prospektā 43 apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu”. Zemesgabalu apvienošana ir reģistrēta Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā kā zemesgabals Vidus prospektā 40, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000070107.

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31.panta trešā daļa noteic, ka vietējā pašvaldība var noteikt termiņu, kurā uzsākama detālplānojuma īstenošana — detālplānojuma teritorijas izbūve (izmantošana) atbilstoši detālplānojuma risinājumam un noteiktajām prasībām. Zemes vienību sadalīšana vai apvienošana saskaņā ar detālplānojumu nav uzskatāma par detālplānojuma īstenošanu.

Domē 2019.gada 14.jūnijā ir reģistrēts īpašnieku iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43, atcelšanu. Saskaņā ar pašlaik spēkā esošo Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma Apbūves noteikumiem ir iespējama apbūve bez detālplānojuma izstrādes, kā arī normatīvie akti vairs neparedz obligātu detālplānojuma izstrādi pirms būvniecības zemesgabaliem, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43, Jūrmalā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Teritorijas plānojuma Apbūves noteikumu 2495.punktu un saskaņā ar Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 17.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt Domes 2008.gada 3.jūlija lēmumu Nr.603 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 galīgās redakcijas apstiprināšanu” un izdot saistošos noteikumus par Domes 2008.gada 3.jūlija saistošo noteikumu Nr.62 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt paziņojuma par šā lēmuma 1.punktā norādītā lēmuma atcelšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par šī lēmuma 1.punktā norādītā lēmuma atcelšanu, vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

4. Domes Administratīvi Juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF