Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 353

protokols Nr. 10, 38. punkts

Par dzīvojamās mājas Slokas ielā 63 k-3, Jūrmalā
turpmāku izmantošanu

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000177504 nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Slokas iela 63 k-3, Jūrmala, kadastra numurs 1300 010 3742, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3742 un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3742 003.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) 1995.gada 23.februāra lēmumu Nr.180 “Par kopmītnes Jūrmalā, Slokas ielā 63/3 pārveidošanu par dienesta viesnīcu” nolemts pārveidot kopmītni Slokas ielā 63 k-3, Jūrmalā par dienesta viesnīcu.

Četrstāvu dzīvojamā mājā Slokas ielā 63 k-3, Jūrmalā (turpmāk – dienesta viesnīca Slokas ielā 63 k-3), ir 32 vienistabas dzīvokļi. Uz šī lēmuma sagatavošanas dienu minētajā dzīvojamā mājā ir izīrētas 11 dzīvojamās telpas (Nr.4, 7, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 25, 28, 30), par kurām ir noslēgti speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas (dienesta) īres līgumi, un 21 neizīrēta dzīvojamā telpa (Nr.1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32).

Dome 2019.gada 18.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.195 “Par dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62, Jūrmalā tehnisko stāvokli, īres līgumu pārslēgšanu un naktspatversmes pārvietošanu”, kas paredz uzsākt nepieciešamos pasākumus pašvaldībai piederošas dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62, Jūrmalā (turpmāk – dzīvojamā māja Raiņa ielā 62) pārbūvei, kā arī, veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu dzīvojamās telpas īres līgumu pārslēgšanu ar dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62 īrniekiem par citas pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšanu. Minētā domes lēmuma izklāsta daļā ir minēts priekšlikums īrnieku pārvietošanai no dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62 izmantot brīvās dzīvojamās telpas arī dienesta viesnīcā Slokas ielā 63 k-3.

Dome 2018.gada 18.decembrī pieņēma lēmumu Nr.647 “Par konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību apstiprināšanu”, kur pašvaldības speciālistu nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības 4.alternatīva paredz dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62 pārveidošanu par speciālistu īres namu, kā arī pašvaldības dzīvojamā fonda, kas atrodas ēkās, kas nav pašvaldības īpašums, pakāpenisku atjaunošanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, 19 neizīrētās dzīvojamās telpas (Nr.1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32) dienesta viesnīcā Slokas ielā 63 k-3 ir nepieciešams izmantot dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62 īrnieku pārvietošanai.

Pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā 5.reģistrā speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu reģistrētas septiņas personas (tostarp piecas ir ģimenes ar bērniem) atbilstoši domes 2016.gada 20.oktobra saistošo noteikumu Nr.40 “Par Jūrmalas pilsētās pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.punktam. Tādējādi, divas neizīrētās dzīvojamās telpas (Nr.3, 5) dienesta viesnīcā Slokas ielā 63 k-3 tiks izmantotas speciālistu nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.panta trešo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmuma Nr.647 “Par konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību apstiprināšanu” pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības 4.alternatīvu, Jūrmalas pilsētas domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2019.gada 9.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-26/6), lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmuma Nr.195 “Par dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62, Jūrmalā tehnisko stāvokli, īres līgumu pārslēgšanu un naktspatversmes pārvietošanu” izpildi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atcelt dienesta viesnīcas statusu dzīvojamām telpām Nr.1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32 pašvaldībai piederošā dzīvojamā mājā Slokas ielā 63 k-3, Jūrmalā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF