Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 383

protokols Nr. 10, 68. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā,
otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu
un trešo izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2019.gada 24.janvārī pieņēma lēmumu Nr.31 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma pārdot rakstiskā izsolē Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 2738, kas sastāv no dzīvokļa Nr.35 ar kopējo platību 31,64 m2, kopīpašuma 3164/398747 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1711 001 (turpmāk – dzīvokļa īpašums) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 20 000 EUR, izsoles soli 1 400 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR, kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā nereģistrējās neviens izsoles pretendents. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2.apakšpunktam – dzīvokļa īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Dome 2019.gada 18.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.200 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, ar kuru nolēma dzīvokļa īpašumu pārdot otrā izsolē un apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 16 000 EUR (cenas samazinājums par 20 %).

Noteiktajā termiņā līdz 2019.gada 14.jūnijam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2019.gada 19.jūnijā paredzēto dzīvokļa īpašuma otro izsoli. Līdz ar to, atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2.apakšpunktam, dzīvokļa īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punkts noteic, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas.

Dzīvokļa īpašumam ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

Sertificēta

vērtētāja

SIA “ANNO” noteiktā tirgus vērtība

2018.gada

12.jūnijā

Pirmās

Izsoles sākumcena

Piedāvātā otrās izsoles

sākumcena

(20% samazinājums)

Piedāvātā

trešās izsoles

sākumcena

(40%

samazinājums)

VZD

kadastrālā

vērtība

2019.gada

1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes

Centralizētās

Grāmatvedības

dati)

2019.gada

2.janvārī

20 000

20 000

16 000

12 000

8 477

10 632,58

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2019.gada 10.jūlija sēdē (protokols Nr.8.2-7/9) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma trešās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot trešās izsoles sākumcenu 12 000 EUR (cenas samazinājums par 40%), izsoles soli – 840 EUR, izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumu Nr.31 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 8.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 10 .jūlija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/9) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 17.jūlija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 2738, (turpmāk – dzīvokļa īpašums), otro izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, dzīvokļa īpašumu, nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu 12 000 EUR (divpadsmit tūkstoši euro);

2.2. trešās izsoles soli – 840 EUR (astoņi simti četrdesmit euro);

2.3. trešās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro);

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10% apmērā no trešās izsoles sākumcenas, tas ir 1200 EUR (viens tūkstotis divi simti euro).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumu Nr.31 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF