Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 384

protokols Nr. 10, 69. punkts

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu
un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2019.gada 18.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.203 “Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7174, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.601 ar kopējo platību 36,18 m2, kopīpašuma 3618/70585 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 7606 001 un ar to funkcionāli saistītajām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 7606 003, 1300 021 7606 004, kā arī kopīpašuma 3618/70585 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 7606, kura kopējā platība ir 2064 m2, (turpmāk – neapdzīvojamā telpa) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 13 800 EUR, izsoles soli 966 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR, kā arī apstiprināja neapdzīvojamās telpas izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2019.gada 14.jūnijam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2019.gada 19.jūnijā paredzēto neapdzīvojamās telpas izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2.apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to neapdzīvojamās telpas izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.

Neapdzīvojamai telpai ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Vindeks”

noteiktā tirgus vērtība

2018.gada 10.janvārī

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā

otrās izsoles

sākumcena

(samazinājums

20% apmērā)

VZD zemes

kadastrālā vērtība 2019.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati)

2019.gada 29.martā

13 800

13 800

11 040

4 910

213,29

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2019.gada 10.jūlija sēdē (protokols Nr.8.2-7/9) izskatīja jautājumu par neapdzīvojamās telpas otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 11 040 EUR (cenas samazinājums 20% apmērā), izsoles soli 7% – 773 EUR, kas noapaļots līdz veselam EUR, izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo, otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10. un 15.pantu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.203 “Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, 8.1.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 10.jūlija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/9) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 17.jūlija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7174, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.601 ar kopējo platību 36,18 m2, kopīpašuma 3618/70585 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 7606 001 un ar to funkcionāli saistītajām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 7606 003, 1300 021 7606 004, kā arī kopīpašuma 3618/70585 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 7606, kura kopējā platība ir 2064 m2 (turpmāk – neapdzīvojamās telpas), pirmo izsoli.

2. Atsavināt neapdzīvojamās telpas , pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 11 040 EUR (vienpadsmit tūkstoši četrdesmit euro);

2.2. otrās izsoles soli – 773 EUR (septiņi simti septiņdesmit trīs euro);

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro);

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10% apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 1 104 EUR (viens tūkstotis viens simts četri euro).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt neapdzīvojamās telpas otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.203 “Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF