Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 385

protokols Nr. 10, 70. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Robežu ielā 22, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu
un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2019.gada 18.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.204 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 1368, kas sastāv no dzīvokļa Nr.9 ar kopējo platību 36,9 m2, kopīpašuma 3690/19220 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0915 001 un ar to funkcionāli saistītajām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 0915 002, 1300 026 0915 003, 1300 026 0915 004, un kopīpašuma 3690/19220 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0915, kura kopējā platība ir 1379 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 5 700 EUR, izsoles soli 399 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR, kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2019.gada 28.jūnijam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2019.gada 3.jūlijā paredzēto dzīvokļa īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2.apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to dzīvokļa īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.

Dzīvokļa īpašumam ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Vindeks”

noteiktā tirgus vērtība

2019.gada 15.martā

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā

otrās izsoles

sākumcena

(samazinājums

20% apmērā)

VZD zemes

kadastrālā vērtība 2019.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati)

2019.gada 29.martā

5 700

5 700

4 560

4 241

4 158,45

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2019.gada 10.jūlija sēdē (protokols Nr.8.2-7/9) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 4560 EUR (cenas samazinājums 20% apmērā), izsoles soli 10% – 456 EUR, kas noapaļots līdz veselam EUR, izsoles reģistrācijas maksu – 70 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.204 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.9, robežu ielā 22, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 8.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 10.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-7/9), kā arī Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 17.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 1368 (turpmāk – dzīvokļa īpašums), pirmo izsoli.

2. Atsavināt dzīvokļa īpašumu, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 4 560 EUR (četri tūkstoši pieci simti sešdesmit euro);

2.2. otrās izsoles soli – 456 EUR (četri simti piecdesmit seši euro);

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 70 EUR (septiņdesmit euro);

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10% apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 456 EUR (četri simti piecdesmit seši euro).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.204 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF