Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 386

protokols Nr. 10, 71. punkts

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu
un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2019.gada 18.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.205 “Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 0181, kas sastāv no būves, kadastra apzīmējums 1300 016 3103 001, ar kopējo platību 373,5 m2, zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 016 0174, ar kopējo platību 2912 m2 (turpmāk – nekustamais īpašums) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 217 000 EUR, pirmās izsoles soli 10 850 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 210 EUR, kā arī apstiprināja nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2019.gada 28.jūnijam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2019.gada 3.jūlijā paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas.

Nekustamam īpašumam noteiktas šādas vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Vindeks”

noteiktā tirgus vērtība

2019.gada 27.februārī

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā

otrās izsoles

sākumcena

(samazinājums

20% apmērā)

VZD zemes

kadastrālā vērtība 2019.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati)

2019.gada 29.martā

217 000

217 000

173 600

176 765

215 972

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2019.gada 10.jūlija sēdē (protokola Nr.8.2-7/9) izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma otrās izsoles organizēšanu un, nolēma pārdot to otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 173 600 EUR (cenas samazinājums 20% apmērā), izsoles soli 5% – 8 680 EUR, izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.205 “Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 8.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 10.jūlija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/9) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 17.jūlija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 0181, (turpmāk – nekustamais īpašums), pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nekustamo īpašumu, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 173 600 EUR (viens simts septiņdesmit trīs tūkstoši seši simti euro);

2.2. otrās izsoles soli – 8 680 EUR (astoņi tūkstoši seši simti astoņdesmit euro);

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro).

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10% apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 17 360 EUR (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit euro).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt nekustamā īpašuma otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.205 “Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF