Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 387

protokols Nr. 10, 72. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.30 Engures ielā 5A, Jūrmalā,
atsavināšanu

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.30 Engures ielā 5A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 8034, kas sastāv no dzīvokļa Nr.30 ar kopējo platību 38,3 m2, kopīpašuma 383/32206 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala ar kadastra apzīmējumus 1300 020 1109, kura kopējā platība 4996 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.30), nostiprinātas 2012.gada 8.augustā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5056 30.

Dzīvokļa īpašums Nr.30 ir vienistabas dzīvoklis, kas atrodas 5-stāvu dzīvojamās mājas 4.stāvā.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 1994.gada 6.oktobra lēmumu Nr.333 “Par dzīvokļu jautājumiem” par dzīvojamo telpu Engures ielā 5A-30, Jūrmalā, 2012.gada 12.novembri noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.223 ar Vārds Uzvārds (turpmāk – īrnieks) uz nenoteiktu laiku. Dzīvokļa īpašumā Nr.30 ir deklarēta viena persona - īrnieks.

Domē 2019.gada 8.aprīlī saņemts īrnieka iesniegums (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-39/6055) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.30. Īrnieks atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteiktajam personu lokam, kas var ierosināt dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Atsavināšanas likuma 45.panta trešajā daļā noteikts, ka atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Atsavināšanas likuma 45.panta ceturtā daļa noteic, ka īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja:

1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.

Izskatot atsavināšanas ierosinājumu, tiek konstatēts, ka tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu, līdz ar to īrnieks ir tiesīgs pirkt dzīvokļa īpašumu Nr.30.

Ņemot vērā iepriekš minēto, mēneša laikā no piedāvājuma par dzīvokļa īpašuma Nr.65 atsavināšanu saņemšanas dienas īrniekam jāpaziņo Domei par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (Atsavināšanas likuma 45.panta piektā daļa).

Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona un šādā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Domei nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr.30 daudzdzīvokļu mājā, jo 98% no visiem dzīvokļu īpašumiem ir privatizēti (no 78 dzīvokļu īpašumiem pašvaldībai pieder 2 dzīvokļi).

Dzīvokļa īpašumam Nr.30 ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

SIA “Grant Thornton Baltic”

noteiktā tirgus vērtība

2019.gada 8.maijā

VZD kadastrālā vērtība 2019.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati)

2019.gada 3.jūlijā

18 000 EUR

12 232

9 123,03

SIA “Grant Thornton Baltic” dzīvokļa īpašuma Nr.30 novērtēšanas izdevumi ir 108,90 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Atsavināšanas likuma 36.panta trešā daļa noteic, ka pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2019.gada 10.jūlija sēdē (protokola Nr.8.2-7/9) nolēma atsavināt dzīvokļa īpašumu Nr.30, nosakot pirmās izsoles sākuma cenu saskaņā ar sertificēt vērtētāja “Grant Thornton Baltic”  noteikto tirgus vērtību 18 000 EUR, kas palielināta par īpašuma vērtēšanas izdevumiem 108,90 EUR, nosakot objekta nosacīto cenu 18 109 EUR, kas noapaļota līdz veselam EUR, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu un dzīvokļa īpašumu Nr.30 piedāvāt iegādāties dzīvokļa īpašuma īrniekam – Vārds Uzvārds , kā arī nolēma, ka dzīvokļa īpašums Nr.30 tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas) vai ar atlikto maksājumu līdz pieciem gadiem, par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta otro daļu, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 10.jūlija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/9) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 17.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.30 Engures ielā 5A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 8034, kas sastāv no dzīvokļa Nr.30 ar kopējo platību 38,3 m2, kopīpašuma 383/32206 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala ar kadastra apzīmējumus 1300 020 1109, kura kopējā platība 4996 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.30).

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.30 nosacīto cenu 18 109 EUR (astoņpadsmit tūkstoši viens simts deviņi euro).

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai trīs nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūtīt Atsavināšanas paziņojumu (pielikums) dzīvokļa Nr.30 īrniekam – Vārds Uzvārds, personas kods, piedāvājot to atsavināt.

4. Noteikt ka dzīvokļa īpašums Nr.30 tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas) vai ar atlikto maksājumu līdz pieciem gadiem, par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

5. Ja Vārds Uzvārds Atsavināšanas likumā noteiktajā termiņām sniedz atbildi un lūdz noslēgt dzīvokļa īpašuma Nr.30 pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu un Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā samaksā visu pirkuma maksu vai nomaksas pirkuma gadījumā – avansu 10% no pirkuma maksas, Atsavināšanas paziņojumā noteiktajā apmērā , Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt dzīvokļa īpašuma Nr.30 pirkuma līguma vai nomaksas pirkuma līguma noslēgšanu (2. vai 3.pielikums).

6. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.30 pirkuma līgumu vai nomaksas pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 25.jūlija lēmumam Nr.387

(protokols Nr.10, 72.punkts)

Dzīvokļa īpašuma Nr.30 Engures ielā 5A, Jūrmalā,

kadastra Nr.1300 900 8034

(turpmāk – Objekts)

ATSAVINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

1. Informācija par Objektu

1.1.

Adrese

Engures iela 5A - 30, Jūrmala

1.2.

Kadastra numurs

1300 900 8034

1.3.

Objekta sastāvs

- dzīvoklis Nr.30 ar kopējo platību 38,3 m2;

- kopīpašuma 383/32206 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas;

- kopīpašuma 383/32206 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1109, kuras kopējā platība 4996 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.30).

1.4.

Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

2012.gada 8.augustā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5056 30

1.5.

Objekta apgrūtinājumi

Nav

1.6.

Atļauts pārdot

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada __.jūlija lēmums Nr._____ “Par dzīvokļa īpašuma Nr.30 Engures ielā 5A , Jūrmalā, atsavināšanu”

2. Informācija par pirmpirkuma tiesīgo personu

2.1.

Dzīvojamās telpas lietošanas tiesības

Vārds Uzvārds (īrnieks)

2.2.

Dzīvojamās telpas īres līgums

2012.gada 12.novembrī noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.223 ar Vārds Uzvārds bez termiņa ierobežojuma

3. Atsavināšanas pamatnosacījumi

3.1.

Atsavināšanas veids

Pārdošana par brīvu cenu

3.2.

Objekta cena

18 109 EUR (astoņpadsmit tūkstoši viens simts deviņi euro)

3.3.

Maksāšanas līdzekļi

EUR

Objekta pārdošana par tūlītēju samaksu

3.4

Pirkuma maksa

18 109 EUR (astoņpadsmit tūkstoši viens simts deviņi euro)

Objekta pārdošana uz nomaksu

3.5

Objekta nodrošinājums - 10% apmērā no Objekta cenas

1810,90 EUR (viens tūkstotis astoņi simti desmit euro un 90 euro centi)

3.6.

Objekta pirkuma cenas daļa

16 298,10 EUR (sešpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit astoņi euro un 10 euro centi).

Par atlikto maksājumu (nomaksu) maksājot sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma cenas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtība

4.1. Jūrmalas pilsētas dome (Dome) ar 2019.gada __. jūlija lēmumu Nr. ___“Par dzīvokļa īpašuma Nr.30 Engures ielā 5A , Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprina Objekta atsavināšanas paziņojumu (turpmāk - Paziņojums) un 3 (trīs) nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūta to ierakstītā vēstulē pirmpirkuma tiesīgajai personai. Paziņojums uzskatāms par saņemtu no brīža, kad pirmpirkuma tiesīgā persona ar savu parakstu apliecinājusi, ka šo Paziņojumu saņēmusi.

4.2. Pirmpirkuma tiesīgajai personai (turpmāk - Persona) rakstisks Apliecinājums (Paziņojuma 1.pielikums) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, Objekta pirkuma maksas vai nodrošinājuma samaksas apliecinošs dokuments atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.apakšpunktam vai 3.5.apakšpunktam, Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētie dokumenti jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domē ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no šā Paziņojuma saņemšanas dienas.

4.3. Jebkuri nosacījumi no Personas puses, ar ko tiek atrunāta pirmpirkuma tiesību izmantošana, vai jebkuras prasības mainīt Paziņojuma nosacījumus, tiek uzskatīti par Personas atteikumu pirkt Objektu.

4.4. Ja Persona kopā ar Apliecinājumu ir iesniegusi Domē Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētos dokumentus un sniegtas pieprasītās ziņas, kā arī Domes kontā ieskaitījusi Objekta pirkuma maksu atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.apakšpunktam vai Objekta nodrošinājuma maksu atbilstoši šā Paziņojuma 3.5.apakšpunktam, uzskatāms, ka Persona ir devusi piekrišanu Objekta pirkuma līguma vai nomaksas pirkuma līguma noslēgšanai.

4.5. Dome organizē Objekta pirkuma līguma vai nomaksas pirkuma līguma parakstīšanu ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļu laikā no dienas, kad Persona ir iesniegusi Paziņojuma 1.pielikumā minēto Apliecinājumu un Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētos dokumentus, ja:

4.5.1. Paziņojuma 4.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā ir iesniegts rakstisks Apliecinājums pirkt Objektu un iesniegti Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētie dokumenti un sniegtas pieprasītās ziņas, un tie atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.5.2. Domes kontā LV36PARX0002484571022, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22 ir ieskaitīta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.apakšpunktam vai Objekta nodrošinājuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.5.apakšpunktam.

4.6. Persona ir atbildīga par iesniegtajos dokumentos uzrādīto ziņu patiesumu, un Dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Domē iesniegtie dokumenti atpakaļ netiek izsniegti.

4.7. Personai Objekta pirkuma līgums ar tūlītēju samaksu jāparaksta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas, bet ne ātrāk kā samaksāta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.apakšpunktam.

4.8. Personai Objekta nomaksas pirkuma līgums jāparaksta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta nomaksas pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas, bet ne ātrāk kā samaksāts Objekta nodrošinājums atbilstoši šā Paziņojuma 3.5.apakšpunktam.

4 .9. Ja Persona neizmanto pirmpirkuma tiesības, pārkāpjot Paziņojumā noteikto termiņu vai neparaksta Objekta pirkuma vai nomaksas pirkuma līgumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta pirkuma vai nomaksas pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas vai pagarinātajā termiņā, Dome lemj par Objekta turpmāko izmantošanu.

5. Citi noteikumi

5.1. Īpašuma tiesības uz Objektu pircējs iegūst ar dzīvokļa īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā, pēc pirkuma cenas samaksas pilnā apmērā un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. Pircēja pienākums ir ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža, iesniegt zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Pircēja īpašuma tiesību uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

5.2. Līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā Pircējam ir pienākums pildīt saistības attiecībā uz maksājumiem par dzīvokļa īpašuma faktisko lietošanu.

6. Iesniedzamo dokumentu saraksts

6.1. Apliecinājums pirkt Objektu saskaņā ar Atsavināšanas paziņojumu (1.pielikums).

6.2. Ja personas vārdā līgumu slēdz pilnvarotā persona, pilnvaras kopija, kurā norādīts konkrētais pilnvarojuma apjoms (uzrādot oriģinālu).

6.3. Maksājumu apliecinošs dokuments par Paziņojuma 3.4.apakšpunktā vai 3.5.apakšpunktā norādītā maksājuma samaksu.

6.4. Izziņa par īres un komunālo maksājumu parāda esību vai neesību.

7. Pielikumi

1. Apliecinājuma veidlapa uz 1 lpp.

2. Dzīvokļa īpašuma pirkuma līguma projekts uz __lpp.

3. Dzīvokļa īpašuma nomaksas pirkuma līguma projekts uz __lpp.


1.pielikums

Dzīvokļa īpašuma Nr.30 Engures ielā 5A , Jūrmalā,

atsavināšanas paziņojumam

Fiziskas personas

A P L I E C I N Ā J U M S

Es, _____________________________________________________________

(vārds un uzvārds)

apliecinu, ka vēlos atsavināt dzīvokļa īpašumu:

Nr.30 Engures ielā 5A , Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 8034,

par objekta pirkuma maksu 18 109 EUR (astoņpadsmit tūkstoši viens simts deviņi euro) ar _______________________________

(tūlītēju samaksu vai uz nomaksu)

saskaņā ar Domes 2019.gada _____ .jūlija lēmumu Nr.____ “Par dzīvokļa īpašuma Nr.30 Engures ielā 5A, Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprināto Objekta atsavināšanas paziņojumu.

Pielikumā: pievienoti dokumenti uz _______ lpp.

Iesniedzot apliecinājumu, kā arī parakstot pirkuma līgumu vai nomaksas pirkuma līgumu personai vai tās pilnvarotai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Deklarētā adrese:____________________________________________________________

Faktiskā adrese:_____________________________________________________________

Personas kods: ___________________ - _______________.

Tālrunis: ________________________ e-pasts:______________________________

Esmu informēts, ka iesniegtie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi nodrošināt pirkuma līguma noslēgšanu un izpildi. Personas datu pārzinis Jūrmalas pilsētas dome. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: 67093849, personasdati@jurmala.lv. Vairāk informācijas jurmala.lv.

Ar savu parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

_____________________________________________

(paraksts)

2019.gada ___________.________________________


2.pielikums

Dzīvokļa īpašuma Nr.30, Engures ielā 5A, Jūrmalā,

atsavināšanas paziņojumam

DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 201 ___ .gada___.______________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās _________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar __________________________________________________________, no vienas puses, un

_________________, (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 201______.gada __._______ lēmumu Nr.____ „________________”, savā starpā noslēdz šādu pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU – dzīvokļa īpašumu __________, Jūrmalā, ar kadastra Nr. __________ , kas sastāv no __________, kadastra apzīmējums _______________, kopējā platība _____ m2.

1.2. PĀRDEVĒJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un pārdot OBJEKTU. PĀRDEVĒJS apliecina, ka OBJEKTS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. PĀRDEVĒJA īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas ________.gada ____.__________________ Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr._______________________.

1.4. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA faktiskais stāvoklis un apgrūtinājumi, un tas apņemas neizvirzīt pret PĀRDEVĒJU šajā sakarā nekādas pretenzijas.

2. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. OBJEKTA pirkuma maksa ir ___________ EUR (_____________ euro un ___ centi), kuru PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz Līguma noslēgšanai.

3.PUŠU SAISTĪBAS

3.1. Ar Līguma noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta (pielikums) parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM pāriet OBJEKTA valdījuma tiesības. PIRCĒJAM ir pienākums kā valdītājam uzturēt un lietot OBJEKTU atbilstoši noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim. Ar valdījuma tiesību iegūšanas brīdi PIRCĒJS ir atbildīgs un pilda visus pienākumus, kādus normatīvie akti noteic īpašniekam, un veic visus ar OBJEKTU saistītos maksājumus un nodokļus.

3.2. Ar Līguma noslēgšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

3.3. PIRCĒJS līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei nedrīkst OBJEKTU vai tā daļu atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām bez rakstiskas PĀRDEVĒJA piekrišanas. Visu risku par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar OBJEKTU trešajām personām, no Līguma spēkā stāšanās dienas uzņemas PIRCĒJS.

3.4. OBJEKTA īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

3.5. PĀRDEVĒJS ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc Līguma noslēgšanas izsniedz PIRCĒJAM nostiprinājuma lūgumu PIRCĒJA īpašuma tiesību uz OBJEKTU reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3.6. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

3.7. PIRCĒJAM ir pienākums 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas nostiprināt īpašuma tiesības uz OBJEKTU zemesgrāmatā.

3.8. Ja īpašuma tiesības netiek nostiprinātas Līguma 3.7.punktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 1 (viena procenta) apmērā no pirkuma maksas sākot ar pirmo kavējuma dienu un par katru nākamo nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10 (desmit procentus) no pirkuma maksas.

3.9. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt Līguma atcelšanu.

3.10.PUSES ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus. Katra PUSE ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas vainas vai nolaidības dēļ.

4. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

4.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PĀRDEVĒJS pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

4.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

4.3. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja Līguma sakarā.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma vai skar tā spēkā esamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu .

5.3. Ar Līguma noslēgšanas brīdi izbeidzas 20 _______ .gada ____________ starp PĀRDEVĒJU un PIRCĒJU noslēgtais __________________.

5.4. PIRCĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir informēts, ka Līguma sagatavošanas un administrēšanas procesā PĀRDEVĒJS apstrādā no PIRCĒJA saņemtos personas datus, t.sk., Jūrmalas pilsētas pašvaldības rīcībā esošos datu reģistros.

5.5. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES Līgumu atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

5.6. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.7. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

5.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

5.9. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz _____ (_______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai, viens eksemplārs tiek nodots PIRCĒJAM, viens – PĀRDEVĒJAM.

5.10. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienots pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Tālr.: _________; e-pasts: ___________

__________________________

PIRCĒJS

________________

Reģ. Nr./P.k. _______________

Deklarētā/juridiskā adrese: _______________

Tālr.: _____________

____________________


Pielikums

2019.gada _________________

Dzīvokļa īpašuma

 pirkuma līgumam Nr.____________

DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz savstarpēji 201 ______. gada __._________ noslēgto Dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu Nr. ____________, Jūrmalas pilsēta dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās ____________________ _________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ______________________________________________________, nodod un

___________________, personas kods / reģistrācijas Nr.____________, pārņem savā valdījumā dzīvokļa īpašumu ____________, Jūrmalā, ar kadastra Nr.___________, kas sastāv no ____________ (turpmāk – dzīvokļa īpašums).

________________ nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī ir zināms dzīvokļa tehniskais stāvoklis un pieņem dzīvokļa īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Šis akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas 3 (trīs ) eksemplāros, katrai pusei pa vienam eksemplāram un viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai.

NODOD

PIEŅEM

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Tālr.: ___________; e-pasts: ___________

__________________________

_______________

Reģ. Nr./P.k. ______________

Deklarētā/juridiskā adrese: _____________

Tālr.: ______________

____________________


3.pielikums

Dzīvokļa īpašuma Nr.30 Engures ielā 5A, Jūrmalā,

atsavināšanas paziņojumam

DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA

NOMAKSAS PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā,

2019.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās izpilddirektora ____________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada __.____________ lēmumā Nr.___ “Par dzīvokļa īpašuma Nr.30 Engures ielā 5A, Jūrmalā, atsavināšanu”, no vienas puses, un

_________________, personas kods_____________ (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada _____ .______ lēmumu Nr.____ “Par dzīvokļa īpašuma Nr.30 Engures ielā 5A, Jūrmalā, atsavināšanu”, savā starpā noslēdz šādu pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) :

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk objektu – dzīvokļa īpašumu __________________________ (turpmāk – OBJEKTS).

1.2. PĀRDEVĒJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un pārdot OBJEKTU. PĀRDEVĒJS apliecina, ka OBJEKTS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. PĀRDEVĒJA īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas ___________________ Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.___________.

1.4. Par OBJEKTA lietošanu likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā _______ noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, pamatojoties uz _____________________izsniegto orderi Nr.________.

1.5. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA faktiskais stāvoklis un apgrūtinājumi, un tas apņemas neizvirzīt pret PĀRDEVĒJU šajā sakarā nekādas pretenzijas.

2. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1.OBJEKTA pirkuma maksa ir ________ EUR (__________ euro, __ centi). PIRCĒJS ir atbildīgs par pirkuma maksas un visu normatīvajos aktos noteikto obligāto maksājumu, kas saistīti ar OBJEKTU, veikšanu.

2.1. PIRCĒJS līdz Līguma noslēgšanai ir samaksājis OBJEKTA pirkuma maksas nodrošinājumu 10% apmērā no sākumcenas, tas ir, _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kas Jūrmalas pilsētas norēķinu kontā saņemts 201 _____ .gada; šī summa tiek ieskaitīta kā pirkuma maksas avanss.

2.2. Pirkuma maksas samaksai tiek piemērots atliktais maksājums (nomaksa) ar termiņu 5 (pieci) gadi. PIRCĒJS maksā pirkuma maksu ______ vienādos maksājumos, kārtējo maksājumu veicot līdz katra mēneša ______. (___________) datumam, atbilstoši maksājumu grafikam (1.pielikums), pamatojoties uz PĀRDEVĒJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV36PARX0002484571022.

2.3. Par atlikto maksājumu (nomaksu) PIRCĒJS maksā 6 (sešus procentus) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

2.4. Par Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņu kavējumiem PIRCĒJS maksā nokavējuma procentus 0,1 (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

2.5. Ja PIRCĒJAM ir maksājumu parāds, tad PIRCĒJA kārtējo maksājumu saskaņā ar Civillikuma 1843.pantu PĀRDEVĒJS bez īpaša paziņojuma vispirms ieskaita nokavējuma procentu maksājumos un tikai pēc tam dzēš atlikušo pirkuma maksas parādu (pirkuma maksas pamatsumma un procenti par atlikto maksājumu).

2.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad PĀRDEVĒJS ir saņēmis maksājumu Līgumā norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

2.7. PIRCĒJAM ir tiesības samaksāt visu OBJEKTA pirkuma cenas daļu pirms noteiktā termiņa.

3. PUŠU SAISTĪBAS

3.1. Ar Līguma noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta (2.pielikums) parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM pāriet OBJEKTA valdījuma tiesības. PIRCĒJAM ir pienākums kā valdītājam uzturēt un lietot OBJEKTU atbilstoši noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim. Ar valdījuma tiesību iegūšanas brīdi PIRCĒJS ir atbildīgs un pilda visus pienākumus, kādus normatīvie akti noteic īpašniekam, un veic visus ar OBJEKTU saistītos maksājumus un nodokļus.

3.2. Ar Līguma noslēgšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

3.3. PIRCĒJS līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei nedrīkst OBJEKTU vai tā daļu atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām bez rakstiskas PĀRDEVĒJA piekrišanas. Visu risku par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar OBJEKTU trešajām personām, no Līguma spēkā stāšanās dienas uzņemas PIRCĒJS.

3.4. OBJEKTA īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda pēc OBJEKTA pirkuma maksas (tai skaitā procentu par atlikto maksājumu) saņemšanas pilnā apmērā uz PĀRDEVĒJA norādīto bankas kontu.

3.5. PĀRDEVĒJS apņemas 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no dienas, kad PIRCĒJS ir samaksājis OBJEKTA pirkuma maksu pilnā apmērā, parakstīt un sagatavot no PĀRDEVĒJA puses visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar OBJEKTA ierakstīšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

3.6. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

3.7. PIRCĒJAM ir pienākums 6 (sešu) mēnešu laikā pēc OBJEKTA pirkuma maksas samaksas pilnā apmērā nostiprināt iegūtās īpašuma tiesības zemesgrāmatā, ar nosacījumu, ka PĀRDEVĒJS ir izsniedzis visus nepieciešamos dokumentus PIRCĒJAM.

3.8. Ja īpašuma tiesības netiek nostiprinātas Līguma 3.7.punktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 1 (viena procenta) apmērā no pirkuma maksas sākot ar pirmo kavējuma dienu un par katru nākamo nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10 (desmit procentus) no pirkuma maksas.

3.9. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt Līguma atcelšanu.

3.10. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus. Katra PUSE ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas vainas vai nolaidības dēļ.

4.ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

4.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PĀRDEVĒJS pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

4.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

4.3. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja Līguma sakarā.

5. PĀRDEVĒJA ATKĀPŠANĀS TIESĪBA PIRKUMA MAKSAS NESMAKSAS GADĪJUMĀ

5.1.PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties un bez tiesas atcelt Līgumu, rakstiski paziņojot par to PIRCĒJAM vienu mēnesi iepriekš, un PIRCĒJAM ir pienākums noslēgt atcēlēju līgumu, ja:

5.1.1.nav samaksāta visa OBJEKTA pirkuma maksa un tiesa pasludina PIRCĒJA maksātnespējas procesu;

5.1.2. Līgumā noteiktie maksājumi netiek izdarīti divu maksājamo termiņu laikā no maksāšanas termiņa iestāšanās dienas;

5.2. Ja Līgums tiek atcelts vai atzīts par spēkā neesošu, PIRCĒJS 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no atcēlēja līguma noslēgšanas dienas nodod PĀRDEVĒJAM OBJEKTU līdz ar tā pieaugumiem un ienākumiem, parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu.

5.3. Ja ir noslēgts atcēlējs līgums vai Līgums ir atzīts par spēkā neesošu, PUSES vienojas, ka PIRCĒJA veiktie maksājumi par OBJEKTA pirkumu tiek uzskatīti kā samaksa par OBJEKTA lietošanu, kas netiek atmaksāta PIRCĒJAM.

5.4. Ja Līgums tiek atcelts pēc PIRCĒJA maksātnespējas procesa pasludināšanas saskaņā ar administratora vienpusēju prasību, administrators veic visus maksājumus par OBJEKTA lietošanu.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma vai skar tā spēkā esamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu .

6.3. Ar Līguma noslēgšanas brīdi izbeidzas 2012.gada 12.novembrī noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.223.

6.4. PIRCĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir informēts, ka Līguma sagatavošanas un administrēšanas procesā PĀRDEVĒJS apstrādā no PIRCĒJA saņemtos personas datus, t.sk. Jūrmalas pilsētas pašvaldības rīcībā esošos datu reģistros.

6.5. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

6.6. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES Līgumu atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

6.7. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

6.8. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

6.9. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

6.10.Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz _____ (_______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai, viens eksemplārs tiek nodots PIRCĒJAM, viens – PĀRDEVĒJAM.

6.11. Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums – Maksājumu grafiks uz _____ (____) lapas;

2.pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

7.PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

__________________________

__________________

PIRCĒJS

________________

Personas kods: __________________

Deklarētā adrese: ________________

____________________

____________


2.pielikums

2019.gada _______________

Dzīvokļa īpašuma nomaksas pirkuma

līgumam Nr.____________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalas pilsēta dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora _______________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 20___.gada ________lēmumu Nr._____ _____________________________, nodod un

___________________, personas kods__________, pārņem

savā valdījumā dzīvokļa īpašumu _________________Jūrmalā, kadastra Nr._______________ kas sastāv no dzīvokļa Nr.___ ar kopējo platību ________m2; kopīpašuma ___________ domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu ______________un kopīpašuma ____________________domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra Nr._______________(turpmāk - dzīvokļa īpašums Nr._____).

__________________ pārņem savā valdījumā dzīvokļa īpašumu Nr.___. No šī akta parakstīšanas brīža ___________________ ir atbildīgs par dzīvokļa īpašuma Nr.____ apsaimniekošanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.


NODOD

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

______________________

PIEŅEM

______________

Personas kods ____________________

Deklarētā adrese: _________________

___________________


Lejupielāde: DOC un PDF