Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 397

protokols Nr. 10, 82. punkts

Par 2016.gada 6.jūnija nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā,
bezatlīdzības lietošanas līguma Nr.1.2-16/766 izbeigšanu

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Pils ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1601, kas sastāv no pamatceltnes ar litera Nr.1 un zemesgabala 23694 m2 platībā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 1997.gada 17.septembra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2314.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2016.gada 19.maija lēmumu Nr.255 “Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā”, starp Domi un biedrību “Vides aizsardzības klubs”, reģ. Nr. 40008003594 (turpmāk – Biedrība) 2016.gada 6.jūnijā noslēgts līgums Nr.1.2-16/766 (turpmāk – Līgums) par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1601, kas sastāv no pamatceltnes ar litera Nr.1 422,20 m2 platībā un tai piesaistītās zemesgabala daļas 1110 m2 platībā (turpmāk – Objekts) nodošanu Biedrībai bezatlīdzības lietošanā līdz 2021.gada 6.jūnijam, bet ne ilgāk kā līdz brīdim, kamēr Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, vai līdz brīdim, kad Objekts būs nepieciešams pašvaldībai savu funkciju nodrošināšanai.

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 15.punktam viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir civilstāvokļu aktu reģistrācija. Lai veiktu šo funkciju Domei nepieciešamas telpas. Šobrīd civilstāvokļu aktu reģistrācija notiek ēkā Paula Stradiņa ielā 6, Jūrmalā (turpmāk – ēka).

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Paula Stradiņa ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 504 4401, kas sastāv no ēkas (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem būves Nr.001) un palīgceltnes (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem būves Nr.002) ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 3.novembra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6856. Ēkas saistītas ar zemes gabalu Paula Stradiņa ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 4405 2405 m2 platībā, kas domājamās daļās pieder septiņām ārzemēs dzīvojošām privātpersonām.

Domei ir noslēgts zemes nomas līgums ar trīs zemes īpašniekiem, kuriem kopumā 2018.gadā par zemes nomu samaksāti 2530,16 EUR, savukārt zemes nomas maksa, kas jāmaksā zemes īpašniekiem, ar kuriem zemes nomas līgums nav noslēgts, ir aptuveni 641,16 EUR. Iepriekš norādītā apmērā zemes nomas maksājumi veicami arī 2019.gadā. Ņemot vērā, ka esošajā situācijā ir piespiedu nomas attiecības, Domei pastāvīgi jāplāno budžeta līdzekļi arī par iepriekšējo periodu zemes nomas maksājumiem tiem zemes īpašniekiem, ar kuriem nav izdevies noslēgt zemes nomas līgumu.

Šobrīd, lai turpinātu ēkas ekspluatāciju civilstāvokļu aktu reģistrācijas funkciju veikšanai, tajā nepieciešams veikt apjomīgus remontdarbus, šim mērķim ieguldot ēkā ievērojamus pašvaldības budžeta līdzekļus, jo ēka ir fiziski un morāli novecojusi.

Ēkas pagrabstāvā mitruma līmenis rada problēmas ēkas konstrukcijām un palielina elektrobīstamības risku, ēkas pagrabstāva pārsegums mitruma ietekmē ir pirms avārijas stāvoklī un tajā regulāri pēc lietavām krājas ūdens, kas veicina pelējuma izplatību, vienlaikus radot nepatīkamu smaku un izraisot alerģiskas reakcijas ēkas lietotājiem.

Ēkas jumta konstrukcijas ir papildu siltinātas ar akmens vati, kas jumta seguma defektu dēļ apkārtējās vides iedarbības rezultātā ir samirkusi, līdz ar to nepilda savas siltumtehniskās īpašības un papildu svara dēļ rada slodzi ēkas konstrukcijām. Siltuma zudumu rezultātā palielinās izmaksas ēkas apkurei. Mūsdienīgas ventilācijas sistēmas risinājumu trūkuma dēļ, mitrumam, kas ēkas ekspluatācijas laikā uzkrājies konstrukcijās, liegta iespēja izplūst, iztvaikot un izkļūt no ēkas. Nefunkcionējošais jumta siltinājums, nepietiekams ārsienu siltinājums, hermētiskie logi, vājā dabiskā ventilācija un pastiprināta siltuma pieplūde no iekšpuses mitrumam sienu konstrukcijās rada termosa efektu.

Ņemot vērā ēkas tehnisko stāvokli, tajā veicamo remontdarbu un ieguldāmo līdzekļu apjomu, ēku atrašanos uz vairākām privātpersonām piederošas zemes, kas ierobežo šo ēku rekonstrukcijas un paplašināšanas iespējas, jo ir problemātiski veikt minēto darbu saskaņošanu ar zemes īpašniekiem, ir lietderīgi Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļu (turpmāk - Dzimtsarakstu nodaļa) pārvietot uz citu tās funkciju nodrošināšanai atbilstošu pašvaldības īpašumā esošu nekustamo īpašumu.

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pants nosaka publiskas personas pienākumu rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu.

Izvērtējot pašvaldības īpašumā esošos nekustamos īpašumus, kuri netiek izmantoti pašvaldības funkciju nodrošināšanai un kuros nav nepieciešams veikt lielus kapitālieguldījumus to piemērošanai Dzimtsarakstu nodaļas darba specifikai, šobrīd par atbilstošāko nekustamo īpašumu uzskatāms nekustamais īpašums Pils ielā 1, Jūrmalā, kas šobrīd nodots Biedrībai bezatlīdzības lietošanā. Objekts ir būvēts Jūrmalas pilsētas vēsturiskās apbūves stilā un pēc rekonstrukcijas telpas ir labā tehniskā stāvokli un spēj nodrošināt Dzimtsarakstu nodaļas darbam nepieciešamās specifikās prasības.

Līguma 4.1.4. apakšpunkts nosaka, ka Domei ir tiesības, rakstiski informējot Biedrību vienu mēnesi iepriekš, vienpusēji atkāpties no Līguma, neatlīdzinot Biedrības zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja Objekts nepieciešams pašvaldībai savu funkciju nodrošināšanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,otrās daļas 3.punktu, Līguma 4.1.4.apakšpunktu un ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 17.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7), lai nodrošinātu Domes Dzimtsarakstu nodaļu ar tās darbības specifikai atbilstošām telpām, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt 2016.gada 6.jūnijā starp Jūrmalas pilsētas domi un biedrību “Vides aizsardzības klubs” noslēgto nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, bezatlīdzības lietošanas līgumu Nr.1.2-16/766 ar 2019.gada 1.septembri.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai Līguma 4.1.punktā noteiktajā kārtībā brīdināt biedrību “Vides aizsardzības klubs” par šī lēmuma 1.punktā minētā līguma izbeigšanu un organizēt pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu Līgumā noteiktajā kārtībā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF