Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 398

protokols Nr. 10, 83. punkts

Par valstij piekrītošo ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma
(dzīvokļa) Kauņas ielā 26 – 11, Jūrmalā, nepārņemšanu
Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumiem Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” (turpmāk – Noteikumi Nr.1354) Valsts ieņēmumu dienests 2019.gada 5.jūlijā ir iesniedzis Jūrmalas pilsētas domei (turpmāk – Dome) lūgumu (reģistrēts lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-19/10999) izvērtēt un sniegt informāciju par valstij piekritīgās mantas – ½ domājamās daļas no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.1300 320 1580 – privatizētā dzīvokļa Kauņas ielā 26 – 11, Jūrmalā (turpmāk – Dzīvoklis) nepieciešamību pārņemt Domes īpašumā.

Īpašuma tiesības uz Dzīvokli zemesgrāmatā nav nostiprinātas.

2019.gada 21.maijā zvērināta notāre Renāte Rone izdevusi Aktu par Vārds Uzvārds mantojuma lietas izbeigšanu, kas iereģistrēts aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.1480. Šajā aktā norādīts, ka publikācijā par mantojuma atklāšanos noteiktajā termiņā mantinieki nav pieteikušies, mantojamā manta atzīstama par bezmantinieka mantu un saskaņā ar Civillikuma 416.pantu piekrīt valstij.

Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvalde ir informējusi Domi, ka ½ domājamā daļa no Dzīvokļa 2019.gada 4.jūlijā ar Valstij piekritīgās mantas pieņemšanas un nodošanas aktu Nr.021138 ir ņemta valsts uzskaitē.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.1354 32.4.apakšpunktā noteikto, Valsts ieņēmumu dienests piedāvā pārņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā valstij piekritīgo ½ domājamo daļu no Dzīvokļa.

Dzīvoklis atrodas septiņdesmit astoņu dzīvokļu dzīvojamā mājā (kadastra apzīmējums 1300 020 6402 001) un tā kopējā platība ir 36,30 m2. Dzīvoklī ir viena dzīvojamā istaba un palīgtelpas. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta 1999.gada 8.novembra izziņu Īpašuma tiesības uz Dzīvokļa otru ½ domājamo daļu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai ir ieguvusi Vārds Uzvārds, kura mirusi 2018.gada 6.augustā, izsludināts mantojums, uz kuru pieteikšanās termiņš ir 2019.gada 6.augusts. Dzīvoklī deklarējusi dzīvesvietu viena persona.

Saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 3.panta pirmo daļu, kas noteic, ka par atsevišķu dzīvojamās telpas īres līguma priekšmetu nevar būt istabas daļa vai caurstaigājama istaba, kā arī palīgtelpas (virtuve, gaitenis, pieliekamā telpa u.c.), Domei nav nepieciešama ½ domājamā daļa no Dzīvokļa , likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktā noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai - sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, jo likuma 21.panta otrā daļa noteic, ka domes darbībai un lēmumiem ir jābūt maksimāli lietderīgiem.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 21.panta otro daļu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 3.panta pirmo daļu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 17.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nepārņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Kauņas ielā 26 - 11, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 320 1580.

2. Uzdot Īpašumu pārvaldes vadītājam informēt Valsts ieņēmumu dienestu par pieņemto lēmumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF