Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 399

protokols Nr. 10, 84. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2019.gada 23.maijā pieņēma lēmumu Nr.252 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7530, kas sastāv no dzīvokļa Nr.16 ar kopējo platību 16,9 m2 un kopīpašuma 1682/71524 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 7006 001, ( turpmāk – dzīvokļa īpašums) pārdošanu otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 5760 EUR, izsoles soli 404 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR.

Dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumi apstiprināti ar Domes 2019.gada 21.februāra lēmumu Nr.90 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” (turpmāk – Izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2019.gada 17.jūlijā notika dzīvokļa īpašuma otrā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās pieci izsoles dalībnieki. Par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.2 – Vārds Uzvārds, kura piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir 8184 EUR (astoņi tūkstoši viens simts astoņdesmit četri euro), kas paaugstināta par sešiem izsoles soļiem (turpmāk – izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2019.gada 5.jūlijā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 576 EUR un 2019.gada 18.jūlijā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 7608 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumu Nr.90 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” un 2019.gada 23.maijā pieņemto lēmumu Nr.252 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 17.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/17 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2019.gada 17.jūlijā notikušā dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7530, kas sastāv no dzīvokļa Nr.16 ar kopējo platību 16,9 m2 un kopīpašuma 1682/71524 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 7006 001, izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājam – Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 8184 EUR (astoņi tūkstoši viens simts astoņdesmit četri euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF