Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 400

protokols Nr. 10, 85. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.17 Talsu šosejā 31 k-14, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2019. gada 23.maijā pieņēma lēmumu Nr.253 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.17 Talsu šosejā 31 k-14, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.17 Talsu šosejā 31 k-14, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 5427, kas sastāv no dzīvokļa Nr.17 ar kopējo platību 31,2 m2, kopīpašuma 3009/215684 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0721 014, kopīpašuma 3009/215684 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0721, kura kopējā platība ir 1200 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums) pārdošanu otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 14 000 EUR, izsoles soli 980 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR.

Dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumi apstiprināti ar Domes 2019.gada 21.februāra lēmumu Nr.89 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.17 Talsu šosejā 31 k-14, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” (turpmāk – Izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2019.gada 17.jūlijā notika dzīvokļa īpašuma otrā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās pieci izsoles dalībnieki. Par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.4 – Vārds Uzvārds , kuras piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir 17920 EUR (septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmit euro), kas paaugstināta par četriem izsoles soļiem (turpmāk – izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2019.gada 11.jūlijā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 1 400 EUR, 2019.gada 19.jūlijā iemaksāja pirkuma maksas daļu 8220 EUR un 2019.gada 22.jūlijā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 8300 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumu Nr.89 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.17 Talsu šosejā 31 k-14, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” un 2019.gada 23.maija lēmumu Nr.253 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.17 Talsu šosejā 31 k-14, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 17.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/16 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2019.gada 17.jūlijā notikušā dzīvokļa īpašuma Nr.17 Talsu šosejā 31 k-14, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 5427, kas sastāv no dzīvokļa Nr.17 ar kopējo platību 31,2 m2, kopīpašuma 3009/215684 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0721 014, kopīpašuma 3009/215684 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0721, kura kopējā platība ir 1200 m2, izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājai – Vārds Uzvārds , personas kods, par pirkuma maksu 17920 EUR (septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmit euro) .

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr.17 Talsu šosejā 31 k-14, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.17 Talsu šosejā 31 k-14, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF