Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 403

protokols Nr. 12, 2. punkts

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna”
vadītāja iecelšanu amatā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.11 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” nolikums” 34.punktu un ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2019.gada 12.augusta vēstuli Nr.4-7e/19/2458 “Par vadītāju maiņu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Iecelt Zaigu BLŪMU (personas kods) Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” vadītāja amatā ar 2019.gada 2.septembri.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF