Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 407

protokols Nr. 12, 10. punkts

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas
valsts programmas 2018. gadam 1.2.apakšsadaļas
“Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā
līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem
jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”
projekta “Jūrmalas jauniešu informācijas
tīkls” noslēgumu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumu Nr.295 “Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls” īstenošanu” un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2019.gada 18.jūnija vēstuli Nr.2-23/139 “Par projekta “Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls” noslēguma pārskata apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls” (turpmāk – Projekts) īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu „Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt Projekta kopējās faktiskās izmaksas 3499,76 EUR (trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit deviņi euro un 76 centi) (2.pielikums “Projekta “Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk. attiecināmo izmaksu summa ir 3499,76 EUR (trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit deviņi euro un 76 centi), kur Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piešķirtais valsts budžeta finansējums ir 100%.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis1. pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 29.augusta lēmumam Nr.407

(Protokols Nr.12, 10.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

“Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls”

Līguma/vienošanās Nr.

2-25/22/1.2-16.6/831

Darbības programmas nosaukums:

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2018.gadam

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

1.2.apakšsadaļa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”


Projekta mērķis

Attīstīt Jūrmalas jauniešu informācijas tīklu un nodrošināt jauniešiem aktuālu, kvalitatīvu, pieejamu un saistošu informācijas apmaiņu, ilgtermiņā veicinot jauniešu informēšanu Jūrmalas pilsētā.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti

(to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Neformālās izglītības seminārs

(29.08.2018.-30.08.2018.)

Organizēts 2 dienu seminārs.

Piedalījušies 30 Jūrmalā deklarēti jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu un Jūrmalas Jauniešu domes pārstāvji, darbā ar jauniešiem iesaistītās personas.

Sagatavoti ieteikumi Jūrmalas jauniešu informācijas tīkla attīstības plānam.

Tika organizēts 2 dienu seminārs.

Piedalījās 30 Jūrmalā deklarēti jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu un Jūrmalas Jauniešu domes pārstāvji, darbā ar jauniešiem iesaistītās personas.

Sagatavoti ieteikumi Jūrmalas jauniešu informācijas tīkla attīstības plānam.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu informatīvās tikšanās

(10.08.2018.-03.05.2019.)

Organizētas vismaz 10 tikšanās.

Kopā piedalījušies 120 Jūrmalas jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu pārstāvji un darbā ar jauniešiem iesaistītās personas.

Noorganizētas 10 tikšanās.

Kopā piedalījušies 128 Jūrmalas jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu pārstāvji un darbā ar jauniešiem iesaistītās personas.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Informatīvie pasākumi Jūrmalas skolās

(10.10.2018.-26.02.2019.)

Organizēti vismaz 11 informatīvie pasākumi.

Kopā piedalījušies 275 Jūrmalā deklarēti jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, dažādu Jūrmalas izglītības iestāžu audzēkņi.

Organizēti 13 informatīvie pasākumi.

Kopā piedalījušies 617

Jūrmalā deklarēti jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, dažādu Jūrmalas izglītības iestāžu audzēkņi un darbā ar jaunatni iesaistītie.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

“Iespēju kartes” informācijas pilnveide un popu-larizēšana

(01.09.2018.-30.04.2019.)

Vismaz 400 Jūrmalas jaunieši saņēmuši informāciju par informācijas pieejamību un “Iespēju karti”.

Vismaz 617 Jūrmalas jaunieši saņēmuši informāciju par informācijas pieejamību un “Iespēju karti” un rekomendācijām tās uzlabošanai.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Jūrmalas skolēnu pašpārvalžu informatīvie video materiāli

(01.10.2018.-30.04.2019.)

Izveidoti 12 video materiāli par Jūrmalas Skolēnu pašpārvaldēm, Jūrmalas Jauniešu domi, jauniešu iespējām līdzdalībai.

Izveidoti 12 video materiāli par Jūrmalas Skolēnu pašpārvaldēm, Jūrmalas Jauniešu domi, jauniešu iespējām līdzdalībai.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas brauciens

(05.04.2019.-06.04.2019.)

Organizēts divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens.

Braucienā piedalījušies 15 dalībnieki - 13 Jūrmalas jaunieši (Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu un Jūrmalas Jauniešu domes pārstāvji) un 2 darbā ar jauniešiem iesaistītās personas nepieciešamā atbalsta nodrošināšanai.

Organizēts divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens.

Braucienā piedalījušies 15 dalībnieki - 13 Jūrmalas jaunieši (Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu un Jūrmalas Jauniešu domes pārstāvji) un 2 darbā ar jauniešiem iesaistītās personas nepieciešamā atbalsta nodrošināšanai.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu forums

(28.05.2019.)

Organizēts pirmais Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu forums.

Piedalījušies 80 jaunieši no Jūrmalas, tajā skaitā Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu un Jūrmalas Jauniešu domes pārstāvji, darbā ar jauniešiem iesaistītie.

Sagatavots Jūrmalas jauniešu informācijas un sadarbības tīkla attīstības plāns.

Organizēts pirmais Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu forums.

Piedalījies 81 dalībnieks, tajā skaitā Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu un Jūrmalas Jauniešu domes pārstāvji, darbā ar jauniešiem iesaistītie.

Sagatavots Jūrmalas jauniešu informācijas un sadarbības tīkla attīstības plāns.

Projekta publicitāte

(25.06.2018.-31.05.2019.)

30 ziņas sociālajos tīklos (Facebook, Instagram)

2 raksti Jūrmalas BJIC mājas lapā

3 informatīvās ziņas Jūrmalas pašvaldības informācijas kanālos

15 A4, A3 plakāti par projekta aktivitātēm

12 video materiāli

30 ziņas sociālajos tīklos, Jūrmalas pašvaldības mājaslapā un preses izdevumā,

BJIC mājaslapā izvietotas 44 ziņas par projekta aktualitātēm un rezultātiem, kā arī izveidoti 12 video materiāli.

Projekta vadība (25.06.2018.-31.05.2019.)

Sagatavota un finansētājam iesniegta saturiskā un finanšu

atskaite.

Sagatavota un finansētājam iesniegta saturiskā un finanšu

atskaite.

Projektā veiktie grozījumi

Projektā saturiskā un finanšu ziņā grozījumi netika veikti.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

25.06.2018.-31.05.2019.

25.06.2018.-31.05.2019.

Atbilstoši Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.jūnija līgumam Nr.2-25/22 (Jūrmalas pilsētas domes reģistrācijas Nr. 1.2-16.6/831 un datums 22.06.2018.).

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

2018.gads

2019.gads

1

2

3

4

1

2

3

4

Neformālās izglītības seminārs

X

X

X

Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu informatīvās tikšanās

X

X

X

X

Informatīvie pasākumi Jūrmalas skolās

X

X

“Iespēju kartes” informācijas pilnveide un popularizēšana

X

X

X

X

Jūrmalas skolēnu pašpārvalžu informatīvie video materiāli

X

X

X

Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas brauciens

X

Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu forums

X

Projekta publicitāte

X

X

X

X

X

Projekta vadība

X

X

X

X

X

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projekta iesniegumā tika norādīts plānotais projekta aktivitāšu norises periods, nenorādot konkrētu aktivitāšu norises dienu, tādēļ projekta īstenošanas laikā tika precizēti aktivitāšu norises datumi, kas tika elektroniski saskaņoti ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, piemēram, aktivitātes “Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas brauciens” norises datums tika precizēts uz 05.-06.04.2019., aktivitātes “Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu forums” norises datums tika precizēts uz 28.05.2019.

Aktivitātes “Informatīvie pasākumi Jūrmalas skolās” norises datums tika pagarināts par vienu mēnesi, t.i. līdz 28.februārim, pamatojoties uz to, ka aktivitātes īstenošanas procesā vairākkārtīgi tika saņemts uzaicinājums apmeklēt izglītības iestādes atkārtoti, lai varētu aptvert pēc iespējas lielāku mērķauditorijas loku un izglītības iestāžu noslogotības dēļ daudzi datumi nebija pieejami. Ņemot vērā šos apstākļus, lai izpildītu kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus, bija nepieciešams termiņa pagarinājums, kas tika saskaņots ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Veiktās izmaiņas neietekmēja aktivitātes plānoto programmu, metodes un mērķa auditoriju.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

2018.gads

2019.gads

1

2

3

4

1

2

3

4

Neformālās izglītības seminārs

X

X

X

Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu informatīvās tikšanās

X

X

X

X

Informatīvie pasākumi Jūrmalas skolās

X

X

“Iespēju kartes” informācijas pilnveide un popularizēšana

X

X

X

X

Jūrmalas skolēnu pašpārvalžu informatīvie video materiāli

X

X

X

Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas brauciens

X

Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu forums

X

Projekta publicitāte

X

X

X

X

X

Projekta vadība

X

X

X

X

X

Projekta komanda

Projekta vadītāja – Ieva Smildziņa, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i.;

Projekta koordinatores – Krista Lubiņa, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra jaunatnes lietu speciāliste; Laura Lazdāne, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra jaunatnes darbiniece, Anita Bāliņa Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra jaunatnes darbiniece;

Projekta grāmatvede – Ināra Kundziņa, Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede;

Projekta grāmatvedes asistente – Sandra Kotlere, Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Noteiktais mērķis – attīstīt Jūrmalas jauniešu informācijas tīklu un nodrošināt jauniešiem aktuālu, kvalitatīvu, pieejamu un saistošu informācijas apmaiņu, ilgtermiņā veicinot jauniešu informēšanu Jūrmalas pilsētā, projekta īstenošanas laikā tika sasniegts.

Kopā tika īstenotas 9 aktivitātes. Ar projekta aktivitāšu palīdzību tika veicināta jauniešu iesaiste Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centra (Jūrmalas pilsētas jaunatnes jomas pārstāvji) aktivitātēs, veicināta izpratne par centra darbības virzienu, prioritārajām jomām, kā arī attīstīta jauniešu izpratne par jauniešu iniciatīvu nozīmīgumu pilsētas attīstībā.

Projekts ir uzskatāms par veiksmīgi īstenotu un līdzvērtīgus projektus ir nepieciešams īstenot nākotnē. Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir 3499,76 EUR sākotnēji plānoto 3500,00 EUR vietā, veidojot ekonomiju 0,24 EUR apmērā.

Priekšlikums līdzvērtīgu projektu īstenošanas laikā izvairīties no sākotnēji plānoto aktivitāšu īstenošanas datumu maiņas, jo kvalitatīvai pasākumu norisei nepieciešama savlaicīga plānošana un norišu saskaņošana.


Pielikums Nr.2 XLS

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF