Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 408

protokols Nr. 12, 11. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.7
“Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības
programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona
apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā
apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA”
īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 2.augusta lēmumu Nr.5-44/62/2019 „Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Jūrmalas pilsētas domes projekta Nr.R096 „Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē” īstenošanai” un ievērojot INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam nosacījumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu” (turpmāk - Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera kopējās izmaksas 159 050,00 EUR (viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši piecdesmit euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, no kurām:

5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 135 192,50 EUR (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts deviņdesmit divi euro un 50 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 10% jeb 15 905,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti pieci euro un 00 centi);

5.3. Valsts budžeta līdzfinansējums ir 5% jeb 7 952,50 (septiņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi euro un 50 centi)”.

2. Izteikt Lēmuma 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Projekta priekšfinansējumu līdz 43,2% jeb 61 834,00 EUR (sešdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit četri euro un 00 centi) apmērā no 5.1. un 5.3.apakšpunktos noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.”

3. Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 29.augusta lēmumam Nr.408

(protokols Nr.12, 11.punkts)

Projekta

"Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome

Projekta nosaukums: 90000056357

Funkcionālās klasifikācijas kods: 06.400.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: 159 050,00 EUR , kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 135 192,50 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums ir 5% jeb 7 952,50 EUR, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 10% jeb 15 905,00 EUR. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 43,2% jeb 61 834,00 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2019.gads

2020.-2021.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

2 531

15 853

8 150

19 807

201 079

220 886

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

152

6 575

0

0

no pašvaldības budžeta

152

no valsts budžeta

6 575

0

no ERAF

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

2 174

7 735

760

10 669

51 165

61 834

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

357

809

815

1 981

13 924

15 905

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem ārvalstu finanšu palīdzības projektiem (21.1.9.4.)

0

135 194

135 194

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

7 157

7 157

796

7 953

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

2 531

15 853

8 150

19 807

201 079

220 886

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

0

2 379

9 278

8 150

19 807

139 245

159 052

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

152

6 575

0

0

61 834

61 834

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

0

152

6 575

0

0

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

0

61 834

61 834


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF