Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 410

protokols Nr. 12, 14. punkts

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās
Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1
(KA1) “Jauniešu apmaiņa” projekta “Me.You.Personality.”/
“Es.Tu.Personība.” noslēgumu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” vadlīnijām un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumu Nr.55 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas savienības programmas "Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Me.You.Personality.”/ “Es.Tu.Personība.” īstenošanu”, saskaņā ar 2018.gada 15.februārī noslēgto Dotāciju līgumu Nr.2017-3-LV02-KA105-001913 starp Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2019.gada 27.marta vēstuli Nr.2-5/111 “Par projekta “Me.You.Personality.” Nr.2017-3-LV02-KA105-001913 gala atskaites noslēgšanu”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa” projekta “Me.You.Personality.”/ “Es.Tu.Personība.” (turpmāk – Projekts) īstenošanu, saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu “Projekta “Me.You.Personality.” / “Es.Tu.Personība.” noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt Projekta kopējās izmaksas 20 601,00 EUR (divdesmit tūkstoši seši simti viens euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu „Projekta “Me.You.Personality.”/“Es.Tu.Personība.” budžeta kopsavilkums” un 3.pielikumu „Pārskats par projekta “Me.You.Personality.”/ “Es.Tu.Personība.” finanšu līdzekļu apguvi”, tajā skaitā, attiecināmo izmaksu summa ir 20 601,00 EUR (divdesmit tūkstoši seši simti viens euro un 00 centi), kas 100% apmērā ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piešķirtais Eiropas Savienības budžeta finansējums un veido 100 no Projekta kopējām izmaksām.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 29.augusta lēmumam Nr.410

(Protokols Nr.12, 14.punkts)

Projekta “Me.You.Personality.” / “Es.Tu.Personība.” noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

“Me.You.Personality.” / “Es.Tu.Personība.”

Līguma/vienošanās Nr.

Nr. 2017-3-LV02-KA105-001913

Darbības programmas nosaukums:

Erasmus+

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

pamatdarbība Nr. 1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa”

Projekta mērķis

Projekta mērķis - sekmēt jauniešu personības attīstību un veicināt savstarpējo mijiedarbību ar vienaudžiem.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Projekta sagatavošanās posms

(01.05.2018.-11.07.2018.)

Sagatavot apmaiņas programmu kopā ar partner-organizācijām. Veikt visus sagatavošanās darbus.

Sagatavota apmaiņas programma un veiksmīgi veikti visi sagatavošanās darbi.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Apmaiņas pasākums

(11.07.-19.07.2018.)

Apmaiņa norisināsies no 07.08.2018 līdz 15.08.2018, kur kopā piedalīsies 37 jaunieši un jauniešu līderi no 6 partneru valstīm – Latvija (5 jaunieši, 2 līderi), Lietuva (5 jaunieši, 1 līderis), Francija (5 jaunieši, 1 līderis), Itālija (5 jaunieši, 1 līderis), Malta (5 jaunieši, 1 līderis), Portugāle (5 jaunieši, 1 līderis).

Apmaiņa norisinājās no 11.07.2018 līdz 19.07.2018, kur kopā piedalījās 37 jaunieši un jauniešu līderi no 6 partneru valstīm – Latvija (5 jaunieši, 2 līderi), Lietuva (6 jaunieši, 1 līderis), Francija (5 jaunieši, 1 līderis), Itālija (4 jaunieši, 1 līderis), Malta (5 jaunieši, 1 līderis), Portugāle (5 jaunieši, 1 līderis).

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Rezultātu izplatīšana/Projekta izvērtēšana

(19.07.2018.-30.11.2018.)

Izveidot publisku pasākumu un informatīvo materiālu par projektu, projektā izmantotajām metodēm. Prezentēt projektā iegūtos rezultātus.

Ar neformālās izglītības metožu palīdzību, projekta laikā jaunieši iepazina viens otru, padziļinātāk iepazina viens otra kultūru, izzināja dažādus sociālās iekļaušanas un marginalizācijas risku jautājumus un attīstīja savstarpējās komunikācijas prasmes. Pēc aktivitātēm dalībnieki izvērtēja mācīšanās rezultātus un dalījās savās pārdomās par ieguvumiem projekta laikā. Projekta noslēgumā dalībnieki sagatavoja vizuālu materiālu - bukletu, kurā tika iekļauta informācija un neformālās izglītības metodes par sociālo iekļaušanu, kā arī padomi pozitīvas savstarpējās komunikācijas veidošanai. Atgriežoties savās mītnes valstīs, dalībnieki dalījās ar projekta rezultātiem vietējās kopienās publiskos pasākumos.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Projektā veiktie grozījumi

1. Mainīts jauniešu apmaiņas norises laiks no 07.08.2018 līdz 15.08.2018 uz 11.07.2018 līdz 19.07.2018 , jo grupas līderim un 1 dalībniekam no Maltas sākotnēji plānotajā projekta aktivitātes norises laikā tika ieplānotas augsta līmeņa sporta sacensības.

2. Vienu dienu pirms apmaiņas pasākuma viens no Itālijas dalībniekiem atcēla savu dalību, jo veselības stāvokļa dēļ nebija spējīgs ceļot, tādēļ Itālijas dalībnieka vietā projektā piedalījās papildus dalībnieks no Lietuvas.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

2018.gada 1.maijs - 2018.gada 30.novembris.

2018.gada 1.maijs - 2018.gada 30.novembris.

Atbilstoši dotāciju līgumam Nr. 2017-3-LV02-KA105-001913 starp Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.


Projekta laika grafika izmaiņas

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks

(pa ceturkšņiem)

2017. gads

Projekta īstenošanas laiks

(pa ceturkšņiem)

2018. gads

4

1

2

3

4

Projekta sagatavošana

x

x

x

Apmaiņas pasākums

x

Rezultātu izplatīšana/Projekta izvērtēšana

x

x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

-

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks

(pa ceturkšņiem)

2017. gads

Projekta īstenošanas laiks

(pa ceturkšņiem)

2018. gads

4

1

2

3

4

Projekta sagatavošana

x

x

x

Apmaiņas pasākums

x

Rezultātu izplatīšana/Projekta izvērtēšana

x

x

Projekta komanda

Vārds Uzvārds – projekta vadītāja, Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes darbiniece projektu jomā (līdz 30.11.2018.), e-pasts, tālrunis

Krista Lubiņa – projekta koordinatore, Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes lietu speciāliste, krista.lubina@edu.jurmala.lv, tālrunis

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta saturiskā daļa izpildīta pilnībā un projekta mērķis ir sasniegts, ko apliecina arī Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras (JSPA) 27.03.2019. vēstule Nr. 2-5/111 “Par projekta „Me.You.Personality.” Nr. 2017-1-LV02-KA105-001913 gala atskaites noslēgšanu.”

Kopējās sākotnēji apstiprinātās projekta attiecināmās izmaksas bija 21182,00 EUR.

Projekta aktivitāšu īstenošanas rezultātā faktiskās projekta izmaksas bija 20601,00 EUR, tajā skaitā 100% attiecināmās izmaksas, jo Itālijas dalībnieka vietā projektā piedalījās papildus dalībnieks no Lietuvas, kura programmas noteiktās ceļa izmaksas ir mazākas.


Pielikums Nr.2 XLS

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF